Jag­ten på gul­det

BT - - TV - ACTION 06: 00 07: 35 10: 05 15: 00 18: 55 05: 15 11: 40 13: 35 16: 45 22: 45 21: 00 00: 20-

Vi be­fi nder os i det 19 år­hund­re­de, hvor en smed i en ki­ne­sisk lands­by er ble­vet tvun­get til at sme­de mas­ser af vå­ben. Hans plan er, at han vil tje­ne nok pen­ge til at fri­kø­be sin el­ske­de la­dy Silk og der­på for­la­de lands­by­en med hen­de. Men så­dan går det na­tur­lig- vis ik­ke, idet en krig mel­lem ri­va­li­se­ren­de kla­ner bry­der ud. Og så får smeden travlt. Si­tu­a­tio­nen er ka­o­tisk, og han må ta­ge hem­me­li­ge, gam­le me­to­der i brug, så han kan for­vand­le sig selv til et men­ne­ske­ligt vå­ben. Han for­mår at for­vand­le sin egen hud til me­tal, hvis no- get ram­mer ham – og det gør ham re­elt usår­lig. Sam­ti­dig med har den lo­ka­le gu­ver­nør bedt le­de­ren af Lø­ve­kla­nen om at trans­por­te­re en stor mæng­de guld, og så be­gyn­der det store dra­ma, hvor den ene sny­der den an­den i jag­ten på gul­det. Hvad in­gen ved er, at kej­se­ren har sendt en agent ud – Ja­ck Kni­fe – der skal for­sø­ge at sik­re, at gul­det når frem. Og han går sam­men med smeden om en plan, der skal sik-

Med­vir­ken­de: re bå­de lands­by­ens over­le­vel­se, gul­det og at smeden skal ha­ve sin ud­kår­ne. ( TV3+)

( T) Flip­per på nye even­tyr. Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 1964.

( T) The Co­me­di­ans. Ame­ri­kansk- fransk dra­ma fra 1967.

( T) Julie. Ame­ri­kansk thriller fra 1956. ( T) Rhap­so­di. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1954. ( T) Kon­ger­nes dal. Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1954.

( T) Kap­ta­jn Ne­mo og by­en un­der ha­vet. En­gelsk even­tyr­film fra 1969. ( T) Te og sym­pa­ti. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1956.

( T) Hjor­te­kal­ven. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1946. ( T) Ør­ne­vin­ger. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1957. Bru­dens far. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1950.

Nat- tv.

Det er hårdt­slå­en­de dra­ma og kung fu- action i den­ne ame­ri­kan­ske even­ty rfi lm fra 2012, der ser­ve­res i aft en. Rus­sel Crowe er i ho­ved­rol­len som Ja­ck Kni­fe .

Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.