MI­CRO­SOFT KLAR MED WIN­DOWS 95

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 20 år si­den 1995: Ar­kiv­fo­to: AFP

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Der er ting og sa­ger i dit liv, som ik­ke me­re er hold­ba­re. Nu gæl­der det om at hand­le på det, som skal fj er­nes, for at du kan ska­be en ny vej frem. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Månen på­vir­ker dit tegn i dag. Det for­tæl­ler, at du er me­re følsom, sen­si­tiv og sår­bar end van­ligt. Det er en god dag til at væ­re egoi­stisk! Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Kom­mu­ni­ka­tions­pla­ne­ten Mer­kur på­vir­ker dit tegn. Det for­tæl­ler, at der let kan kom­me ver­ba­le dis­kus­sio­ner el­ler magt­kam­pe. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Det er på ti­de, at du læ­rer at ta­ge det me­re ro­ligt og gi­ver di­ne om­gi­vel­ser no­get me­re an­svar. Du skal læ­re, at du ik­ke skal gø­re det he­le! Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der lig­ger nog­le su­per­go­de ener­gi­er i luft en til dig, hvis og så­fremt du er klar til de for­an­drin­ger, som du læn­ge har gå­et og drømt om. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der lig­ger mas­ser af dej­li­ge ud­for­drin­ger i luft en, bå­de når det gæl­der pri­vat­li­vet og ar­bejds­mæs­sigt. Des­u­den er der og­så en ro­man­tisk ud­for­dring. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Hvis du ik­ke fø­ler, at di­ne om­gi­vel­ser tæn­ker i de sam­me ba­ner som dig, så er det på ti­de, at du be­gyn­der at lyt­te me­re til dig selv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er no­get el­ler no­gen, som får dig helt op på dup­per­ne i dag. Du hø­rer om en god nyhed, som sæt­ter helt nye in­spira­tio­ner i gang hos dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** øko­no­mi:**

111). ( Svær 86). ( Mid­del 15). ( Nem

It- gi­gan­ten Mi­cro­soft med Bill Ga­tes i spid­sen ud­gi­ver sty­re­sy­ste­met Win­dows 95. På in­stal­la­tions- cd’en med pro­gram­met er og­så Rol­ling Sto­nes- num­me­ret ’ Start me up’, for­di Win­dows 95 var før­ste Win­dows- ver­sion med den så­kald­te ’ Start’- knap.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.