In­gen stra­fak­tio­ner

Tho­mas Frank hav­de fra­ta­get Brøndby- spil­ler­ne ugens ene­ste fri­dag eft er ne­der­la­get til PAOK, men han af­vi­ser, at det var en straf

BT - - SPORTEN - KAM­PEN PÅ SPID­SEN

man­ge kam­pe på kort tid.

Og det vir­ke­de. På et vind­blæst Brøndby Sta­dion vandt hjem­me­hol­det 1- 0 over Sønderjyske på et mål af El­ba­san Rashani, og træ­ner Tho­mas Frank var glad for at se si­ne spil­le­re præ­ste­re un­der et mas­sivt pres fra al­le kan­ter. Han vil­le ik­ke kal­de det en stra­fak­tion, at han snup­pe­de den ene fri­dag fra sin spil­ler­trup.

» Nej, ge­ne­relt tæn­ker jeg ik­ke på stra­fak­tio­ner. Jeg tæn­ker på kon­se­kvens af tin­ge­ne. Det kan ly­de så ne­ga­tivt, men der er en kon­se­kvens af tin­ge­ne, når vi præ­ste­rer så dår­ligt, som vi gjor­de. Vi var nødt til at kom­me ind fre­dag og få kam­pen talt igen­nem og få den ud af krop­pen, så vi var klar lør­dag mor­gen og kun­ne kig­ge fremad mod Sønderjyske- kam­pen. Vi vid­ste, at vi skul­le ha­ve tre po­int, og det vi­ste sig at væ­re den helt rig­ti­ge be­slut­ning at kal­de spil­ler­ne ind fre­dag, « si­ger han.

Hav­de I kun et mø­de, el­ler send­te du og­så spil­ler­ne på træ­nings­ba­nen?

» Jo, jo, de fi k og­så la­vet re­sti­tu­tions­træ­ning. De mød­te ind, og vi hav­de et over­ord­net mø­de med spil­ler­ne, så nog­le in­di­vi­du­el­le sam­ta­ler med spil­ler­ne og et læn­ge­re mø­de med sta­ben, og så fi k vi ar­bej­det krop­pen igen­nem, så de kun­ne væ­re fri­ske til den­ne kamp. «

Ne­der­lag skul­le be­ar­bej­des

Hvor­dan på­vir­ke­de kam­pen i Græken­land jer?

» Den kamp gjor­de ondt, for jeg vid­ste godt, at vi skul­le mø­de et rig­tig godt hold, og at vi skul­le spil­le op til vo­res al­ler­bed­ste for at få et godt re­sul­tat der­ne­de. Jeg har al­drig i min vil­de­ste fan­ta­si tro­et, at vi vil­le ta­be på den må­de, vi gjor­de. Der­for gør den ek­stra ondt. Det gæl­der ba­re om at få be­ar­bej­det den hur­tigst mu­ligt og kom­me vi­de­re. Vi vid­ste godt, at vi kun­ne ta­be 2- 0 el­ler 3- 0, men det an­det må al­drig ske. Der­for vil jeg og­så gi­ve ca­deau til spil­ler­ne, for den bed­ste me­di­cin er at få tre po­int i den­ne kamp.

Hvor­dan på­vir­ke­de ne­der­la­get så dig?

» På sam­me må­de som spil­ler­ne. Jeg føl­te, at vi var top­for­be­red­te, og at vi var klar til op­ga­ven. Jeg hav­de en for­nem­mel­se af, at vi kun­ne gø­re no­get de­r­in­de, og når det så bli­ver det di­a­me­tralt mod­sat­te af, hvad man hav­de tro­et og hå­bet på, gør det ek­stra ondt, for­di man ik­ke li­ge hav­de set, hvor det kom fra. «

Fø­ler du, at I med den­ne sejr er kom­met vi­de­re?

» Vi er i hvert fald et skridt vi­de­re. Vi er gla­de for, at vi i Su­per­liga­en har få­et syv po­int i tre kam­pe. Og vi har få­et

HVAD VAR DEN MEST OVER­RA­SKEN­DE RE­AK­TION PÅ TORS­DA­GENS 0- 5- NE­DER­LA­GET TIL PAOK I EU­RO­PA LEAGUE- KVA­LI­FI­KA­TIO­NEN?

po­in­te­ne fortjent. Det vi­ser no­get ka­rak­ter og men­ta­li­tet, at vi vin­der, når vi ved, at vi skal vin­de. «

Hvor stort hav­de pres­set væ­ret, hvis I ik­ke hav­de vun­det?

» Jeg ope­re­rer ik­ke med hvis. Jeg ope­re­rer kun med, at vi skul­le vin­de. «

Hvad skal der til, for at I bli­ver ved nu og præ­ste­rer me­re sta­bilt. Mang­ler du no­get?

» Nej, det sy­nes jeg ik­ke. Jeg sy­nes, at vi i for­å­ret vi­ste, hvor sta­bilt vi kan præ­se­te­re. Ind­til de sid­ste par kam­pe, hvor vi ik­ke vi­ste det helt, sy­nes jeg, vi hav­de en fl ot, fl ot se­rie med go­de præ­sta­tio­ner. Det er jeg ik­ke i tvivl om, at vi nok skal kom­me til igen. «

Du mang­ler ik­ke nog­le fl ere spil­le­re?

» Hvis jeg gjor­de, tog jeg den med Tro­els Bech, « lød det fra kam­pens vin­den­de træ­ner, som ik­ke har plan­lagt at gi­ve spil­ler­ne no­gen fri­dag i den­ne uge. End­nu.

Brøndby- træ­ner Tho­mas Frank hav­de sendt fi­re mand på bæn­ken ef­ter ne­der­la­get til PAOK. Jo­han El­man­der blev blandt an­det of­ret mod Randers. Og ak­tio­nen så ud til at vir­ke. Fo­to: An­ders Kjær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.