LY­NET SLOG NED IGEN

Mor­ten Nord­s­trand score­de i aft es et af de mål al­le spil­le­re drøm­mer om – igen

BT - - SPORTEN - LYN­NEDSLAG Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen, BTs fod­bold­kom­men­ta­tor

MMAANNDDAAGG 2 244. A. UAGUUGSUTS 2T0 125015

Man ple­jer at si­ge, at ly­net ik­ke slår ned sam­me sted to gan­ge. Men den ta­le­må­de er ren løgn, når det gæl­der Mor­ten Nord­s­trand og bold­kun­sten over dem al­le – sak­ses­par­ket.

For to år si­den score­de an­gri­be­ren årets mål, da han i de dø­en­de mi­nut­ter ud­lig­ne­de til 2- 2 for sin gam­le klub FC Nordsjælland mod FC København på et fæ­no­me­nalt sak­ses­park.

Søn­dag aft en gjor­de han det igen. Igen med FCK som mod­stan­der, igen en ube­gri­be­lig de­tal­je – og igen en po­int­gi­ven­de sak­ses­parks­scor­ing til 2- 2. Det bur­de fak­tisk slet ik­ke kun­ne la­de sig gø­re.

» Det er rent in­stinkt. Når den lig­ger derop­pe, er det den ene­ste må­de at kun­ne af­slut­te på. Og jeg ram­te den sinds­sygt godt igen. Det var vig­tigt. Det gav po­int, og det er jeg rig­tig glad for, « si­ger hel­ten, der på den må­de var grun­den til, at AGF kom fra ho­ved­stan­den med et po­int.

» Jeg fi k og­så selv fl as­h­ba­ck. Jeg hæn­ger jo op­pe i luft en og ram­mer den. Så jeg ser ik­ke rig­tig, hvor den ry­ger hen, men jeg kan ba­re hø­re AGF- fan­se­ne jub­le helt vildt. Så jeg får den der ’ nu ske­te det igen’- fø­lel­se, og så gik jeg ba­re amok, « for­tæl­ler Mor­ten Nord­s­trand med tan­ke på det mål, han score­de for to år si­den med ryg­gen til må­let.

In­gen for­kla­ring

Må­let er en sik­ker kan­di­dat til årets mål. En pris, Nord­s­trand i så fald kan vin­de for an­den gang. For det magi­ske mo­ment fra 2013 er alt an­det end glemt.

» Jeg har ik­ke gjort det si­den, så det er to ud af to nu. Det er me­get godt. Men det er ik­ke no­get, jeg træ­ner i. Det er in­stinkt. Og når den lig­ger dér, for­sø­ger jeg og får van­vit­tigt godt træf på den. Så det var fan­ta­stisk, « si­ger an­gri­be-

Mor­ten Nord­s­trand var man­den i cen­trum ef­ter sin sak­ses­parks­scor­ing. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen ren, der in­gen for­kla­ring har på, hvor­for net­op han op­le­ver, ’ ly­net slå ned to gan­ge’.

» Der er ik­ke no­gen for­nuf­tig for­kla­ring. Men når den lig­ger dér, gi­ver jeg den et skud, « si­ger han, in­den hans træ­ner Mor­ten Wieg­horst kom­mer med en lidt dy­be­re analyse. » Han har tek­nik­ken, og han har ti­m­in­gen til at gø­re det. At bol­den li­ge fal­der dér, er selv­føl­ge­lig godt for ham og os. Men det er ik­ke no­get, du træ­ner. Det er no­get, en spil­ler kan gø­re i kraft af sin ti­m­ing og tek­nik. Men jeg kan ik­ke si­ge dig, hvor­for Nord­s­trand kan gø­re det igen, « for­kla­rer AGF- træ­ne­ren.

VIL FC KØBENHAVN STÅ SVÆK­KE­DE TILBAGE, HVIS DA­NI­EL AMAR­TEY – SOM ME­GET TY­DER PÅ – SÆL­GES I LØ­BET AF DEN NÆ­STE UGE?

Ja, FC København vil væ­re et svæk­ket hold, hvis den un­ge gha­ne­ser som ven­tet sæl­ges for en pris om­kring de 60 mil­li­o­ner kro­ner. Uden Amar­tey kom­mer FCK til at mang­le bå­de sty rke, dy­na­mik og må­l­far­lig­hed fra den cen­tra­le midtbane. Tho­mas Dela­ney score­de gan­ske vist mod AGF, men Amar­tey har no­get, hver­ken kap­ta­j­nen el­ler Wil­li­am Kvist in­de­hol­der. Kvist er i øv­rigt – af na­tur­li­ge år­sa­ger – fort­sat et sty kke fra top­for­men. Når den kom­mer, vil han na­tur­lig­vis bi­dra­ge me­re til FCKs midtbane. Med an­dre kva­li­te­ter end Amarteys. Men et Amar­tey- salg vil al­li­ge­vel væ­re et lil­le sport­s­ligt til­ba­ge­slag for Stå­le Sol­bak­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.