Sak­ses­par­kets magi

BT - - SPORTEN -

LANGSKUDS­MÅL KAN VÆ­RE fan­ta­sti­ske, og det sam­me kan et knald­hårdt ho­ved­stød i kryd­set. Drible­tu­re er be­ru­sen­de, li­ge­som det kol­lek­ti­ve, gen­nem­spil­le­de drøm­me­mål. Og så er der hælscor­in­gen. Ja, så er vi ved at væ­re der. Dér, hvor hå­re­ne rej­ser sig på ar­me­ne, og man for al­vor hu­sker, hvor­for fod­bold er så for­ban­det skønt et spil.

Men for mig er der in­tet, der slår sak­ses­par­kets magi. For mig er det målscor­in­gens trumf og joker. Et en­kelt, eks­plo­sivt, akro­batisk og magisk øje­blik. Et af de øje­blik­ke, hvor fod­bold – lidt kli­ché­fyldt – op­hø­jes til kunst. SAK­SES­PAR­KET KAN NO­GET helt unikt. Det er no­get, al­le kan se det smuk­ke i. Selv folk, for hvem fod­bold ba­re er no­get, der er alt for me­get af på tv, når det bli­ver we­e­kend.

De fl este fod­bold­spil­le­re drøm­mer der­for om at få lov at sco­re et så­dan mål ba­re én gang. De har må­ske set Pelé, Marco Van Ba­sten el­ler Si­bu­siso Zuma gø­re det. Og hvem vil ik­ke ko­pi­e­re det?

Det vil­le Mor­ten Nord­s­trand – og det gjor­de han. For før­ste gang for to år si­den, da han for­bløff ede he­le fod­bold­dan­mark med sit uvir­ke­li­ge sak­ses­parks­mål – end­da et mål i med­løb.

Den slags mo­men­ter er dem, der skri­ves hi­sto­ri­ebø­ger om. Så­dan er det med øje­blik­ke, der er me­re sjæld­ne end sol­for­mør­kel­ser.

Men i går gjor­de Nord­s­trand det igen. Mod sam­me mod­stan­der, FC København, og igen til det po­int­gi­ven­de re­sul­tat 2- 2. Han score­de et sak­ses­parks­mål, der vil bli­ve bå­de hu­sket og talt om i me­get lang tid.

Når Mor­ten Nord­s­trand i lø­bet af få år hæn­ger støv­ler­ne på hyl­den og for­ment­lig som så man­ge an­dre bli­ver eks­pert på TV3 Sport, v i l han bli­ve hu­sket som en frem­ra­gen­de og uhy­re må­l­far­lig an­gri­ber. Men han vil og­så bli­ve hu­sket som ’ ham med sak­ses­parks­må­le­ne’. Det er da en arv, der er værd at ta­ge med sig.

Men det er ik­ke det ene­ste, han kan glæ­de sig over. Nord­s­trand vil og­så bli­ve hu­sket som en af få spil­le­re, der ka­ste­de øje­blik­ke af magi ud over en Su­per­liga, der net­op mang­ler det­te. Det er i sig selv næ­sten end­nu bed­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.