Pu­sic lagt på is af Thorup

Sid­ste sæ­sons su­per­liga- top­sco­rer, Martin Pu­sic, straff et og sat helt uden for trup­pen for at ha­ve over­fu­set FCM- træ­ner Jess Thorup

BT - - SPORTEN - OVER STRE­GEN Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN

Sid­ste sæ­son var Martin Pu­sic Su­per­liga­ens store pro­fi l, som FC Midtjylland hen­te­de i Es­b­jerg i vin­ter­pau­sen. I aft es var han sat helt uden for trup­pen, da midtjy­der­ne net­op be­søg­te ve­stjy­der­ne. Og spørgs­må­let er, hvor langt væk han nu er fra en start­plads.

To me­ter hø­je Paul Onu­a­chu var i ste­det den en­li­ge fron­tan­gri­ber, og den un­ge ni­ge­ri­a­ner gjor­de det godt, mens Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen re­sti­tu­e­re­de på bæn­ken eft er tors­da­gens kamp mod Sout­hamp­ton. Beg­ge spil­le­re står for­ment­lig for­an Pu­sic frem­over, så et co­me­ba­ck blandt de star­ten­de 11 kan ha­ve lange ud­sig­ter.

Den il­tre østri­ger blev straff et, for­di han un­der et mø­de med FCMs træ­ner Jess Thorup in­den lør­da­gens af­slut­te­de træ­ning, ver­balt var gå­et amok. Pu­sic var sta­dig bit­ter over, at han ik­ke hav­de få­et chan­cen for at vi­se sit værd i tors­da­gens Eu­ro­pa League- kamp mod Sout­hamp­ton, og det gav han træ­ne­ren besked om, så det ik­ke kun­ne mis­for­stås.

Tors­da­gens ud­stil­lings­vin­due hav­de væ­ret ek­stra vig­tigt, for­di an­gri­be­ren me­get ger­ne vil væk fra FCM.

» Martin har en stærk am­bi­tion om at fort­sæt­te kar­ri­e­ren i ud­lan­det. Der­for var det me­get fru­stre­ren­de for ham ik­ke at kom­me i spil til Sout­hamp­ton- kam­pen i tors­dags. Det har vi for­stå­el­se for. På mø­det med Jess gik Martin imid­ler­tid langt over stre­gen ver­balt og til­si­de­sat­te det, FCM står for. Det hver­ken kan el­ler vil vi ac­cep­te­re, « for­kla­re­de sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in straff en i en pres­se­med­del­el­se.

Epi­so­den kom­mer kort ef- ter et in­ter­view i Tips- Bla­det, hvor Pu­sic be­kla­ge­de sig over, at han ik­ke blev be­hø­rigt fejret, da han sid­ste sæ­son løb med top­sco­rer­tit­len.

Ser fremad

Pu­sic fortrød til­sy­ne­la­den­de og­så sin op­før­sel:

» Det be­ty­der ut­ro­lig me­get for mig at ta­ge næ­ste skridt i kar­ri­e­ren og kom­me til ud­lan­det. Der­for ram­te det mig ek­stra hårdt, at jeg ik­ke var i spil til Sout­hamp­ton- kam­pen, der var et godt ud­stil­lings­vin­due. Og der­for kom jeg til at gå over stre­gen i for­hold til Jess. Det be­kla­ger jeg, « blev han ci­te­ret for i pres­se­med­del­sen.

Og så lo­ve­de Ste­in­le­in el­lers, at man er klar til at slå en streg over Pu­sic’ op­før­sel.

» Martin be­gik en fejl, han und­skyl­der, og nu kig­ger vi sam­men fremad. «

BT har talt med Martin Pu­sic eft er­føl­gen­de, men han har ik­ke øn­sket at si­ge me­re om si­tu­a­tio­nen.

ER MARTIN PU­SIC TIL ME­RE SKA­DE END GAVN I FC MIDTJYLLAND?

Paul Onu­a­chu ( th.) greb chan­cen, da han i går er­stat­te­de Martin Pu­sic i FC Midtjylland- an­gre­bet. Spørgs­må­let er der­for, om den il­tre østri­ger kan væ­re på vej væk fra klub­ben, som han el­lers kun har væ­ret i si­den ja­nu­ar. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.