Pu­sic har skudt sig selv i fo­den

BT - - SPORTEN -

DER ER MAN­GE di­lem­ma­er i sa­gen om Martin Pu­sic, der var ble­vet smidt ud af FC Midtjyl­lands trup til kam­pen mod Es­b­jerg, for­di han an­gi­ve­ligt hav­de over­fu­set træ­ner Jess Thorup.

Lad os li­ge slå fast med det sam­me, at så­dan en op­før­sel na­tur­lig­vis får kon­se­kven­ser, for­di en træ­ner er nødt til at be­va­re sin in­te­gri­tet. Der er en græn­se for, hvad man som træ­ner skal hø­re på fra util­fred­se spil­le­re, og den græn­se gik Martin Pu­sic over.

For Jess Thorup – og al­le an­dre træ­ne­re – er det før­ste di­lem­ma, at man skal væl­ge mel­lem go­de spil­le­re til den sam­me po­si­tion. Det er i sa­gens na­tur en god si­tu­a­tion at væ­re i som træ­ner, men det for­ud­sæt­ter selv­føl­ge­lig, at spil­le­ren ac­cep­te­rer det valg, selv om han er util­freds. Og her vil jeg li­ge be­mær­ke, at en spil­ler sjæl­dent er i stand til at le­ve­re en ha­bil vur­de­ring af egen ind­sats i for­hold til kon­kur­ren­tens. FAK­TUM ER, AT Martin Pu­sic kom til FC Midtjylland som top­sco­rer og i det store he­le er­stat­te­de Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen, som el­lers hav­de væ­ret kamp­af­gø­ren­de i man­ge si­tu­a­tio­ner. Si­den er han ble­vet over­ha­let. Men der er sta­dig et styk­ke vej fra skuff el­se over util­freds­hed til forbitrelse i en grad, så man får sagt ord, der er så grel­le, at træ­ne­ren smi­der en spil­ler helt ud af trup­pen.

Sa­gen er ba­re, at hvis den forbitrelse over ik­ke at væ­re med, hvor kam­pen mod Sout­hamp­ton åben­bart var ud­slags­gi­ven­de, bli­ver så ud­talt, at man ik­ke kan el­ler vil eft er­le­ve træ­ne­re, så hø­rer man ik­ke hjem­me på hol­det. Na­tur­lig­vis får så­dan en op­før­sel kon­se­kven­ser. Gan­ske en­kelt for­di det sprin­gen­de punkt for en­hver idræts­u­dø­ver i en holdsport på eli­te­ni­veau er, at man ac­cep­te­rer, at kol­lek­ti­vet går for­ud for ego­et. Det er en gyl­den re­gel, og spil­ler­ne er nødt til at for­plig­te sig til at eft er­le­ve det. MAN KAN VEN­DE den om og se, hvor­dan Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen hånd­te­re­de si­tu­a­tio­nen, da han var i Martin Pu­sic’ nu­væ­ren­de. Her meld­te ’ Dun­can’ pro­fes­sio­nelt ud, at det hør­te sig til en klub på et vist ni­veau, men at han tog kon­kur­ren­cen op, og at hol­det i øv­rigt hav­de de bed­ste spil­le­re.

Jeg kan godt for­stå, hvis man som uden­for­stå­en­de spør­ger sig selv, om Jess Thorup har gjort nok for at for­kla­re Martin Pu­sic om si­ne valg, men jeg har op­le­vet man­ge spil­le­re, der eft er­s­purg­te et mø­de for at få en for­kla­ring på mang­len­de spil­le­tid, hvil­ket de har få­et. Og som tid­li­ge­re spil­ler ved bå­de jeg og Jess Thorup, hvad der rø­rer sig, men her er ive­ren eft er at få op­fyldt et egoi­stisk øn­ske – spil­le­tid – gå­et ud over kol­lek­ti­vet. Det er helt okay at ha­ve egoi­sti­ske mo­ti­ver, men kun så læn­ge de tje­ner kol­lek­ti­vet. LI­GE PRÆ­CIS I det­te til­fæl­de står Jess Thorup jo end­nu stær­ke­re, i og med at hans tred­je­valg, Paul Onu­a­chu, så fak­tisk sco­rer – og der­med be­vi­ser, at Martin Pu­sic’ fra­vær ik­ke har den store be­tyd­ning. Der­med mi­ster Martin Pu­sic’ ar­gu­ment og­så sin va­li­di­tet. Han er for­bi­tret, men al­le an­dre har det jo me­get godt, for­di sav­net ik­ke var så stort.

An­gi­ve­ligt hand­ler det her om Martin Pu­sic’ am­bi­tio­ner om at kom­me vi­de­re til ud­lan­det, og her hav­de Eu­ro­pa League- kam­pen væ­ret et godt ud­stil­lings­vin­due, og det brin­ger mig frem til end­nu et di­lem­ma, der bå­de er træ­ne­rens og sport­s­che­fens. For hvad gør man med en spil­ler, der ik­ke vil ac­cep­te­re træ­ne­rens be­slut­nin­ger? Man kan selv­føl­ge­lig fy­re ham, men der er og­så en in­ve­ste­ring at be­skyt­te. Og hvis man fy­rer ham, gi­ver man må­ske eft er for et øn­ske, man el­lers ik­ke har lyst til at op­fyl­de.

Martin Pu­sic bør dog gø­re klart for sig selv, at hans op­før­sel ik­ke nød­ven­dig­vis lok­ker fl ere in­ter­es­se­re­de klub­ber til. For det, han ud­vi­ser nu, er, at han ik­ke kan hånd­te­re kon­kur­ren­ce. Og man må gå ud fra, at hvis han vil til en klub på et hø­je­re ni­veau end FC Midtjylland, så bli­ver kon­kur­ren­cen det stør­re. Der­for har Martin Pu­sic skudt sig i fo­den.

Martin Pu­sic hav­de en stor an­del i FC Midtjyl­lands mester­skab med si­ne man­ge mål. Spørgs­må­let er dog nu, om han kan und­væ­res. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.