TAK FO

BT - - SPORTEN - MIN­DET Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk

’ Uden dig in­tet os – æret væ­ret dit min­de.’

Be­ske­den fra FC Kø­ben­havns fans var klar, da af­dø­de Ha­rald Ni­el­sen blev hyl­det i aft es i Te­lia Par­ken in­den kam­pen mod AGF: FCK hav­de ik­ke væ­ret den klub, den er i dag – ja, må­ske hav­de klub­ben ik­ke ek­si­ste­ret – hvis det ik­ke hav­de væ­ret for fod­bold­men­ne­sket Ha­rald Ni­el­sen.

Ni­el­sen dø­de den 11. au­gust ef­ter læn­ge­re tids syg­dom. I går blev man­den, der i 1960er­ne var blandt ver­dens bed­ste fod­bold­spil­le­re, hyl­det for sin enor­me be­tyd­ning for FCK af klub­ben, fans og kend­te som ukend­te ven­ner og be­kend­te.

Smuk hyl­dest

Det blev han gjort med en im­po­ne­ren­de ti­fo fra FC Kø­ben­havns til­hæn­ge­re og med et hår­rej­sen­de mi­nuts stil­hed, hvor he­le Par­ken var stille. Kun ly­den fra den py­ro­tek­nik, Lø­ver­nes fans tænd­te til leg­en­dens min­de, kun­ne hø­res in- den for na­tio­nalsta­dio­nets mu­re.

Dansk fod­bold og FC København i sær­de­les­hed har da og­så me­get at tak­ke Ha­rald Ni­el­sen for. Nord­jy­den var ik­ke ba­re en af bag­mæn­de­ne til ind­fø­rel­sen af pro­fes­sio­nel fod­bold i Dan­mark. Han var og­så en af ho­ved­kræft er­ne bag stif­tel­sen af FCK, hvor han sad som be­sty­rel­ses­for­mand fra klub­bens fød­sel i 1992 til 1997 – og se­ne­re som me­nigt med­lem af be­sty­rel­sen.

Ha­rald Ni­el­sen, der i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re som fod­bold­spil­ler nå­e­de at bli­ve bå­de ita­li­ensk me­ster, top­sco­rer i den ita­li­en­ske liga og ver­dens dy­re­ste fod­bold­spil­ler, blev 73 år. I eft er­mid­dag be­gra­ves Ha­rald Ni­el­sen fra Sko­vs­ho­ved Kir­ke nord for København.

Me­re i 1. sek­tion si­de 14- 15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.