Kam­per hård ved gam­le ven­ner

BT - - SPORTEN -

Jo­nas Kam­per spil­le­de en frem­ra­gen­de kamp og blev mat­chvin­der, da han med Vi­borg vandt 1- 0 over si­ne tid­li­ge­re hold­kam­me­ra­ter fra Randers FC. Kam­per ham­re­de 1- 0- må­let ind fra stor di­stan­ce i be­gyn­del­sen af an­den halv­leg i en si­tu­a­tion, hvor Randers- må­l­mand, Karl- Jo­han Jo­hns­son, ik­ke så for godt ud.

Og Jo­nas Kam­per be­kym­re­de sig ik­ke om ti­dens sti­gen­de ten­dens til ik­ke at vil­le jub­le for­an et tid­li­ge­re hjem­me­pu­bli­kum. Uden at håne el­ler no­get som helst vi­ste Kam­per ba­re sin helt op­rig­ti­ge glæ­de over sin scor­ing, der alt­så vi­ste sig at bli­ve kam­pens ene­ste. Vi­borg var tæt på 2- 0, da Ser­ge De­b­le brænd­te et straff es­park. Der­med er Vi­borg- stjer­nen sta­dig uden må.

Re­sul­ta­tet kun­ne der ik­ke ind­ven­des me­get imod. Randers do­mi­ne­re­de i før­ste halv­leg uden at bli­ve rig­tigt far­li­ge, og eft er pau­sen sad Vi­borg på kam­pen og skab­te fl ere go­de chan­cer på et gift igt og di­rek­te kon­tr­a­spil mod et hjem­me­hold, der var helt fra kon­cep­ter­ne eft er pau­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.