Pedro gav Chel­sea den for­nød­ne luft

Ef­ter et par tur­bu­len­te uger fik Chel­sea sæ­so­nens før­ste sejr, da West Bromwich blev be­sej­ret trods et rødt kort

BT - - SPORTEN -

PRE­MI­ER LEAGUE dets kvin­de­li­ge læ­ge, Eva Car­neiro, un­der stort po­styr. I sid­ste we­e­kend blev trop­per­ne spil­let ud af ba­nen mod Man­che­ster Ci­ty. Ef­ter ne­der­la­get til Man­che­ster Ci­ty gik den po­rtu­gi­si­ske ma­na­ger ud og kri­ti­se­re­de en ræk­ke navn­giv­ne spil­le­re of­fent­ligt for de­res ind­sats.

Der­for var der på for­hånd bagt op til en skæb­nesvan­ger kamp i går mod West Bromwich, hvor kun en sejr tal­te for de for­sva­ren­de me­stre.

Ef­ter 14 mi­nut­ter af før­ste halv­leg var Chel­sea ved at få den vær­st tæn­ke­li­ge start på kam­pen. West Bromwich blev til­kendt et straf­fes­park. Men Ja­mes Mor­ri­son spar­ke­de midt i må­let på sit for­søg, der blev red­det af Chel­sea­må­l­mand Thi­baut Cour­tois, der var vendt tilbage ef­ter ud­stået ka­ran­tæ­ne.

Al­li­ge­vel blev før­ste halv­leg en må­l­fest, og Chel­seas Pedro fik kort tid ef­ter en drømmedebut. Den tid­li­ge­re FC Bar­ce­lo­na- spil­ler brag­te Chel­sea for­an, da bol­den gik i mål via in­der­si­den af fo­den på WBAs svært uhel­di­ge Jo­nas Ols­son.

Sam­me Pedro fort­sat­te med at im­po­ne­re kam­pen igen­nem, og spa­ni­e­ren løb, som hav­de han en sur tyr bag sig. Ef­ter en halv ti­me fik han spil­let Die­go Cos­ta fri til scor­ing, og så stod der 2- 0.

Ud­vis­ning

Ja­mes Mor­ri­son fik vist, at et brændt straf­fe ik­ke kun­ne slå ham ud. Han fik bol­den i mål, ef­ter at Sa­lo­mon Ron­don hav­de la­vet et sak­ses­park, der send­te bol­den re­tur i fel­tet. Cés­ar Azpi­li­cu­e­ta fik dog hur­tigt dæm­pet glæden for hjem­me­hol­det, da han score­de til

. 3- 1 in­den pau­sen.

En af de spil­le­re, som Mourin­ho kri­ti­se­re­de i pres­sen, var hans an­fø­rer, Jo­hn Ter­ry. Den en­gel­ske for­svars­spil­ler gjor­de det næp­pe bed­re for sig selv, da han kort in­de i an­den halv­leg fik di­rek­te rødt for en ’ nød­brem­se’.

» Jeg fo­re­træk­ker ik­ke at si­ge for me­get. Jeg ved, der er man­ge men­ne­sker, der er skuf­fe­de over re­sul­ta­tet – folk vil­le el­ske at se Chel­sea ta­be igen. Jeg er glad for spil­ler­ne i dag fik den sejr, de fortjen­te, « lød det ef­ter­føl­gen­de fra Mourin­ho til BBC, da han blev spurg­te til det rø­de kort, som han ik­ke øn­ske­de at kom­men­te­re yder­li­ge­re.

Ud­vis­nin­gen på­vir­ke­de Chel­sea, og det ud­nyt­te­de Ja­mes Mor­ri­son til at bli­ve dob­belt målsco­rer, da han sat­te bol­den op i kryd­set.

Det blev dog ik­ke til yder- li­ge­re mål selv­om beg­ge hold i de sid­ste 10 mi­nut­ter hav­de fle­re mu­lig­he­der.

Med sæ­so­nens før­ste sejr er de re­ge­ren­de me­stre op­pe som num­mer ni i Pre­mi­er League. Den rin­ge po­int­høst får dog ik­ke Mourin­ho til at gå i pa­nik.

» Vo­res præ­sta­tio­ner ind­til nu har ik­ke væ­ret dår­li­ge. Men fi­re po­int i tre kam­pe for os er selv­føl­ge­lig ik­ke godt nok. Den før­ste sejr i dag ( i går, red.) er et skridt på vej­en til at få ret­tet op på det, « sag­de Chel­sea- ma­na­ge­ren.

Der bli­ver be­hov for man­ge fle­re sej­re, hvis hol­det skal føl­ge med mester­skabs­ri­va­ler­ne fra Man­che­ster Ci­ty, der fik den tred­je sejr i li­ge så man­ge kam­pe, da hol­det i går be­sej­re­de Ever­ton på ude­ba­ne med 2- 0. Alek­s­an­dar Ko­la­rov og Sa­mir Nas­ri stod for scor­in­ger­ne.

Pedro fik en drømmedebut for Chel­sea, da han brag­te Lon­don- klub­ben for­an med 1- 0 i 3- 2- sej­ren over WBA. Sej­ren faldt på et tørt sted for José Mourin­ho ef­ter et par tur­bu­len­te uger.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.