Re­kord- René

For an­den dag i træk vandt René Hol­ten Poul­sen VM- guld i en­er­ka­jak, og det var li­ge ved at bli­ve til end­nu en me­dal­je

BT - - SPORTEN - KAJAKKONGEN Laurits Bak Lyck la­ly@ sporten. dk

MANDAG 24. AU­GUST 2015

En stolt Re­ne Hol­ten Poul­sen kan se tilbage på et ka­jak- VM, der bød på to guld­me­dal­jer og stor per­son­lig suc­ces. Men han vil­le ger­ne ha­ve gjort det end­nu bed­re.

Først me­dal­je kom lør­dag, da han trum­fe­de al­le kon­kur­ren­ter­ne og vandt guld i ka­jaks­por­tens kon­ge­di­sci­plin, 1.000 me­ter en­er­ka­jak. I går blev det så og­så til gyl­dent me­tal i 500 me­ter en­er­ka­jak ef­ter en hård fi­na­le, hvor han til det sid­ste kæm­pe­de med ty­ske­ren Tom Liebs­cher.

Mod­sat 1.000 me­ter- fi­na­len lag­de Hol­ten Poul­sen ik­ke så vold­somt ud, men ef­ter kort tid lå han for­re­st, og dér blev han. Og­så selv om ty­ske­ren Tom Liebs­cher pres­se­de hårdt på og for­søg­te at stjæ­le gul­det ud af hæn­der­ne på dan­ske­ren.

Der­med blev René Hol­ten Poul­sen den før­ste dan­sker til at vin­de to guld­me­dal­jer ved sam­me ka­jak- ver­dens­mester­skab. Og beg­ge me­dal­jer end­da i en­er­ka­jak­ken.

» Jeg er me­get til­freds. Der er me­get, me­get langt imel­lem, at no­gen over­ho­ve­det dob­ler op på guld­me­dal­jer og spe­ci­elt i en­er­ka­jak­ken. Se­ne­ste gang var ved OL i år 2000, men ved VM er der in­gen, der har gjort det i, jeg ved ik­ke hvor man­ge år. Min træ­ner me­ner, der er en ty­sker, der har gjort det, men hel­ler ik­ke han kun­ne hu­ske det. Og han har alt­så væ­ret i sporten i 30 år, « si­ger René Hol­ten Poul­sen til BT på en te­le­fon fra Mila­no, hvor VM er ble­vet af­holdt.

» For mig per­son­ligt har VM væ­ret rig­tig godt, for jeg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.