Kold duk­kert til Ni­ba­li

BT - - SPORTEN - VU­EL­TA A ES­PAÑA Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ sporten. dk

Vin­de­ren af Vu­el­ta a Es­paña 2010, Vin­cen­zo Ni­ba­li, er diskva­li­fi­ce­ret fra det­te års ud­ga­ve af lø­bet, ef­ter at han på an­den eta­pe i går holdt fast i hold­bi­len.

» Ni­ba­li hol­der fast i bi­len i fle­re me­ter. Og reg­ler­ne er helt kla­re. Ni­ba­li er diskva­li­fi­ce­ret fra lø­bet, « for­tæl­ler ho­ved­kom­mis­sær Bru­no Valcic iføl­ge Cycling­news. com

Asta­na- ryt­te­ren var en af man­ge ryt­te­re, der var in­vol­ve­ret i et stort styrt 30 ki­lo­me­ter før mål. Han hav­de brug for at få en ny cy­kel og mi­ste­de over et mi­nut på eta­pen.

Tv- op­ta­gel­ser vi­ste, at Ni­ba­li fra sin po­si­tion for­re­st i fel­tet en­ten holdt fast i bi­len el­ler på en fla­ske, der var stuk­ket ud fra det åb­ne vin­due.

Eta­pen blev vun­det af co­lom­bi­an­ske Este­ban Cha­ves fra Ori­ca- Gre­e­ned­ge, der snød al­le fa­vo­rit­ter­ne og var hur­tigst op ad den af­slut­ten­de stig­ning op mod mål i Ca­mi­ni­to del Rey. Blandt an­dre sat­te han Nairo Qu­in­ta­na, der el­lers hav­de an­gre­bet på stig­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.