Kjeldsens bit­re kiks ’’

David Hor­sey løb med pen­ge­ne for næ­sen af Sø­ren Kjeldsen

BT - - SPORTEN - LI­GE VED OG NÆ­STEN Ja­cob Staehelin jst@ bt. dk Sø­ren Kjeldsen

Ma­de in Den­mark mang­ler sta­dig at kun­ne kå­re en dansk vin­der.

Sø­ren Kjeldsen gjor­de el­lers, hvad han kun­ne for at ræk­ke ud ef­ter sølvskå­len og de 250.000 eu­ro, der fulg­te med. For plud­se­lig blev den dan­ske af­de­ling af Eu­ro­pe­an Tour en ner­vepi­r­ren­de stør­rel­se, hvor David Hor­sey, der har væ­ret su­verænt før­en­de he­le ugen, lang­somt be­gynd­te at kra­ke­le­re, mens Sø­ren Kjeldsen skru­e­de op for det spil, han he­le ti­den har sagt, han kun­ne le­ve­re.

Spæn­din­gen holdt helt ind­til 18. hul, hvor Sø­ren Kjeldsen mis­se­de et kort putt og måt­te no­te­re en bo­gey, der fjer­ne­de det pres på David Hor­sey, som da­gen igen­nem var øget og øget, kul­mi­ne­ren­de med en for­skel på søl­le ét slag på 17. hul.

Ær­ger­lig af­slut­ning

Der­for hav­de Sø­ren Kjeldsen no­get svært ved at fin­de den ret­te gri­mas­se ef­ter sin run­de, le­ve­de at bli­ve klap­pet op til ad 18. hul fik at vi­de, at Sø­ren hvor han he­le da­gen igen­nem hver ene­ste af de 18. gre­ens. Kjeldsen hav­de la­vet en boblev fulgt af tu­sin­der af til­sku» Folk har væ­ret så sø­de og gey. ere . støt­tet mig he­le vej­en. Det » Det fjer­ne­de selv­føl­ge­lig

» Jeg er glad for den må­de, har jeg væ­ret me­get be­rørt af, no­get af pres­set. Og det er jeg spil­le­de på, men dybt og de har gjort så me­get for ba­re en skøn for­nem­mel­se skuf­fet over, hvad det end­te at gø­re det her til en uge, jeg nu, « sag­de David Hor­sey, der - med, « sag­de Sø­ren Kjeldsen, al­drig glem­mer, « sag­de Sø­ren som stort set al­le spil­le­re – ro­der hav­de store chan­cer for Kjeldsen. ste tur­ne­rin­gen. bir­di­es på 14. og 16. hul, hvilDavid Hor­sey, der og­så var » Sid­ste år var det godt. I år ket for al­vor hav­de øget sej­r­sen del af del­ta­ger­fel­tet sid­ste har det væ­ret end­nu bed­re. mu­lig­he­den. år, var vold­somt let­tet over Det er så skøn en op­le­vel­se at

» Dér hav­de jeg chan­cen. sej­ren, der var hans fjer­de i spil­le her, « sag­de David HorJeg mang­le­de sey.desvær­re lidt kar­ri­e­ren. kølig­hed. Jeg vid­ste, jeg hav­de » Jeg for­søg­te he­le ti­den at Mads Sø­gaard, der fik sit god golf i mig. Li­ge nu gør det kon­cen­tre­re mig om mig selv, in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud, ondt, men jeg kan hel­dig­vis men vin­den gjor­de det sta­dig og da­gen igen­nem gik med ta­ge no­get godt med mig, « me­re van­ske­ligt, « sag­de DaSø­ren Kjeldsen, hav­de svært sag­de Sø­ren Kjeldsen, der op- vid Hor­sey, der først på vej op ved at for­stå, at han slut­te­de på en delt sjet­te­plads - desvær­re uden mu­lig­hed for at kun­ne fejre det.

» Jeg skal ud i bi­len og vi­de­re til Sjæl­land. Det må ven­te til en an­den gang, « sag­de den stil­fær­di­ge midtjy­de, der spil­ler sit før­ste år på Chal­len­ge Tou­ren.

En li­ge­gyl­dig uge

» På den må­de har det jo væ­ret en li­ge­gyl­dig uge, for det her re­sul­tat tæl­ler ik­ke for mig. Men jeg har spil­let mod Eu­ro­pas eli­te, og jeg fø­ler, jeg kan væ­re med. Det gi­ver mig sinds­sygt me­get blod på tan­den til at gø­re det her til min le­ge­plads. Det har gi­vet mig tro­en på, at jeg, hvis jeg klør på, kan væ­re en del af det her om et par år, « sag­de Mads Sø­gaard, der hav­de svært ved at sæt­te ord på den op­bak­ning, han hav­de op­le­vet ude på ba­nen, hvor 24.000 til­sku­e­re var mødt, hvil­ket send­te det sam- le­de tal op på 86.000.

» Det har vir­ke­lig væ­ret en stor op­le­vel­se. Helt vildt. Men jeg er glad for, hvor­dan jeg hånd­te­re­de det. Det her er jo me­get unor­malt for mig. Så det har væ­ret en god test – og så sjovt, « sag­de Mads Sø­gaard.

Au­stral­ske Ri­chard Gre­en, der slut­te­de 10 slag un­der par, var og­så dybt im­po­ne­ret af Ma­de in Den­mark.

» Der har væ­ret talt me­get om det, men 16. hul har sim­pelt­hen væ­ret så sjovt at spil­le. Det løf­ter os spil­le­re at se så man­ge men­ne­sker, og vi gør og­så lidt ek­stra ud af det. Jeg ved ik­ke, hvad det er I gør her i Dan­mark, men jeg vil­le godt nok øn­ske, at det an­dre ste­der var som her. Tænk, hvis jeg kun­ne spil­le for­an så­dan en flok hjem­me i Au­stra­li­en. Jeg sy­nes, det her var et smukt ek­sem­pel på pa­tri­o­tis­me, « sag­de Ri­chard Gre­en.

Folk har væ­ret så sø­de og støt­tet mig he­le vej­en. Det har jeg væ­ret me­get be­rørt af

Fi­na­le - Golf, Ma­de in Den­mark, Eu­ro­pe­an Tour, Him­mer­lands Golf & Spa, 4. Run­de : Sø­ren Kjeldsen, DEN ef­ter sin sid­ste bold. ( Fo­to: Sø­ren Kjeldsen hav­de svært ved at glæ­de sig over an­den­plad­sen i Ma­de in Den­mark. Især af­slut­nin­gen på fi­na­ler­un­den ir­ri­te­re­de den 40- åri­ge dan­sker. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.