Lar­sen lover me­re golf

Kon­trak­ten gæl­der kun ét år me­re, men Lars Lar­sen er sik­ker på, at tur­ne­rin­gen fort­sæt­ter

BT - - SPORTEN - FREM­TID Ja­cob Staehelin jst@ bt. dk

MANDAG 24. AU­GUST 2015

Aft alen for 2016 er al­le­re­de på plads, men den stør­ste pen­ge­mand bag Ma­de in Den­mark, Jysk- eje­ren Lars Lar­sen, fø­ler sig over­be­vist om, at man og­så i 2017 for­læn­ger med Eu­ro­pe­an Tour – og ger­ne end­nu læn­ge­re frem.

» Jeg har svært ved at ha­ve fan­ta­si til at tro, at der ik­ke er en tur­ne­ring i 2017. Jeg vil­le da væ­re ked af det, hvis der ik­ke er en, « si­ger Lars Lar­sen, der al­le­re­de er på jagt eft er til­sagn fra en ræk­ke af de ek­si­ste­ren­de sponso­rer, så de vil ud­vi­de den aft ale, der fo­re­lø­bigt stop­per eft er næ­ste år.

Sker det, går for­hand­lin­ger­ne i gang med Eu­ro­pe­an Tour, hvor hå­bet er, at man kan la­ve en ny tre­årig aft ale, men med den op­tion, at man kan træk­ke sig med et års var­sel

» Det vil gi­ve os den fri­hed, at vi ik­ke skal ha­ve øko­no­mi­en på plads for al­le tre år på én gang. Det vil hjæl­pe os, « si­ger Lars Lar­sen, der ik­ke har no­gen in­ten­tio­ner om at be­ta­le gil­det selv.

» Der er dem, der si­ger, at så kan det ri­ge svin jo ba­re selv be­ta­le, men så for­svin­der fol­ke­fe­sten. Jeg vil og­så fort­sat kun­ne kal­de mig køb­mand, så der skal væ­re sund for­nuft med. Vej­en frem er, at vi er man­ge sam­men om det, « si­ger Lars Lar­sen.

Der har da og­så væ­ret en ræk­ke po­ten­ti­el­le sponso­rer på ba­nen i de se­ne­ste da­ge. Nog­le in­vi­te­ret, an­dre på eget ini­ti­a­tiv. Og Lars Lar­sen er in­ter­es­se­ret i dem al­le.

» Vi går eft er al­le. Og­så dem, der læg­ger 10.000 kr., « si­ger Lars Lar­sen, som nok har kaldt tur­ne­rin­gen Ma­de in Den­mark, men ik­ke sæt­ter græn­sen ved dan­ske virk­som­he­der.

» Al­le er vel­kom­ne. Det kun­ne da og­så væ­re nog­le af de store sponso­rer, der i for­vej­en er på Eu­ro­pe­an Tour, « si­ger Lars Lar­sen.

.

Ho­ved­man­den bag Ma­de in Den­mark, Lars Lar­sen, tror på en lang le­ve­tid for tur­ne­rin­gen. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.