’’

BT - - SPORTEN - Lars Lar­sen

Der er dem, der si­ger, at så kan det ri­ge svin jo ba­re selv be­ta­le, men så for­svin­der fol­ke­fe­sten

Bå­de han og Flem­m­ing Astrup, der er ar­ran­gør af Ma­de in Den­mark, for­ud­ser da og­så, at for­hand­lin­ger­ne med Eu­ro­pe­an Tour bli­ver let­te­re den­ne gang. Sidst var det et stort øn­ske, at tur­ne­rin­gen blev spil­let i København, men det øn­ske hø­rer man ik­ke læn­ge­re.

» Eu­ro­pe­an Tour ved godt, at de har få­et en ga­ve med den­ne tur­ne­ring. Det læg­ger de hel­ler ik­ke skjul på, « si­ger Flem­m­ing Astrup, der for­ud­ser, at man kan ud­vi­de fol­ke­fe­sten i Him­mer­land med end­nu fl ere til­sku­e­re.

En he­li­kop­ter­tur hen over ba­nen lør­dag vi­ste, at der er ri­ge­ligt med plads rundt om på trods af, at over 22.000 var igen­nem tæl­le­ap­pa­ra­ter­ne, hvil­ket er med til at løft e den dan­ske tur­ne­ring op i top tre over de mest be­søg­te tur­ne­rin­ger på Eu­ro­pe­an Tour.

» Jeg kan godt fo­re­stil­le mig, at vi kan øge til 40.000 men­ne­sker. Vi bli­ver bed­re år for år til at hånd­te­re lo­gi­stik­ken, og vi har set, at vi kan ska­be go­de ram­mer på an­dre hul­ler end 16., der er det mest om­tal­te på he­le Eu­ro­pe­an Tour, « si­ger Flem­m­ing Astrup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.