Gol­fens Le Mans

BT - - SPORTEN -

HOLD NU OP for en fol­ke­fest! Ma­de in Den­mark har godt nok en dansk vin­der til go­de, men Dan­mark som gol­fl and blev den helt store vin­der eft er fi re fan­ta­sti­ske da­ge i Him­mer­land. Over 80.000 nød so­len og skab­te en stem­ning, som Eu­ro­pe­an Tour er dybt im­po­ne­ret over, og som man vil­le øn­ske var hver­dag. Det er det langt fra. Mi­ka­el Eriks­son, der er tur­ne­rings­ansvar­lig, sam­men­lig­ne­de stem­nin­gen med Ry­der Cup, og ba­nens 16. hul, der er døbt Him­mer­land Hills, har al­le­re­de få­et le­gen­da­risk sta­tus. Det var da og­så svært at dæm­pe be­gej­strin­gen, når man så, hvor­dan pu­bli­kum hyl­de­de al­le spil­le­re, når de van­dre­de op mod gre­en på det, der er Eu­ro­pe­an Tours kor­te­ste og mest spek­taku­læ­re hul. FOR SELV­FØL­GE­LIG SKAL Lars Lar­sen, den do­mi­ne­ren­de pen­ge­mand bag Ma­de in Den­mark, ar­ran­gør Flem­m­ing Astrup og spil­ler­ne ha­ve tak. Men den stør­ste hyl­dest skal gå til de man­ge tu­sin­de men­ne­sker, der har skabt den unik­ke stem­ning, og som spil­ler­ne er dybt im­po­ne­re­de af. Når en fyr som sven­ske Ro­bert Carls­son, der har spil­let over 500 tur­ne­rin­ger på Eu­ro­pe­an Tour, si­ger, at han ik­ke har prø­vet no­get lig­nen­de, så tror man ham.

Ma­de in Den­mark har for gol­ff ans po­ten­ti­a­let til at bli­ve det sam­me ud­fl ugts­mål som Le Mans i åre­vis har væ­ret for dan­ske mo­tor­sport­sen­tu­si­a­ster. For­di op­le­vel­sen i sig selv er stor nok til at ta­ge tu­ren til ba­nen i Him­mer­land. Selv­føl­ge­lig kan tur­ne­rin­gen bli­ve sport­s­ligt skar­pe­re, men det ta­ger år at ska­be en tra­di­tion, hvor pen­ge­be­lø­bet, der kæm­pes om, ik­ke er det alt­af­gø­ren­de. FREM­TI­DEN SER LYS ud. Lars Lar­sen vir­ker sik­ker i sin sag, når han ta­ler om, at der og­så vil væ­re en tur­ne­ring eft er 2016, hvor den nu­væ­ren­de kon­trakt ud­lø­ber. Men der bli­ver ik­ke ta­le om, at mil­li­ar­dæ­ren bag Jysk- kæ­den kom­mer til at be­ta­le he­le reg­nin­gen, når man vil ud­vi­de – og­så selv om han har mid­ler­ne. Det er vig­ti­ge­re at ha­ve an­dre sponso­rer med, så det ik­ke får ka­rak­ter af en pri­vat fest, men net­op har en fol­ke­lig for­ank­ring. Det bur­de hel­ler ik­ke væ­re umu­ligt at la­ve de nød­ven­di­ge for­læn­gel­ser med nu­væ­ren­de part­ne­re, for bil­le­der­ne af en sol­be­skin­net ba­ne prop­pet med men­ne­sker er svæ­re ik­ke at væ­re på­vir­ke­de af. Så det an­det år, der er så van­ske­ligt, kan me­get vel væ­re be­gyn­del­sen på en for­nem dansk golft ra­di­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.