10 0 PRO­CEN

BT har sat Kevin Magnus­sen stæv­ne i Spa- Francorchamps

BT - - SPORTEN - IN­TER­VIEW Pe­ter Ny­gaard i Bel­gi­en pny@ sporten. dk

Pad­do­ck­en på Spa- Francorchamps- ba­nen i Bel­gi­en sy­der af ryg­ter. Det er i dis­se uger, For­mel 1- fel­tet 2016 kom­mer på plads,

men med sid­ste uges ud­mel­ding fra Fer­ra­ri om, at Ki­mi Räik­kö­nen fort­sæt­ter i tea­met, er kø­rer- karus­sel­len næ­sten sat i stå. Me­get ty­der nu på, at al­le de store hold fort­sæt­ter med de­res nu­væ­ren­de kø­re­re.

Kevin Magnus­sen be­fi nder sig midt i ryg­te­strøm­men. Da

MANDAG 24. AU­GUST 2015 McLaren- bos­sen Ron Den­nis sid­ste år i de­cem­ber ryk­ke­de ham ud på re­ser­ve­bæn­ken, var det med en be­mærk­ning om at ’ Ke­vins For­mel 1- kar­ri­e­re ik­ke er for­bi – den er ba­re sat på pau­se.’

Da Kevin Magnus­sen sæt­ter sig ned på an­den sal i McLa­rens im­po­ne­ren­de mo­tor- ho­me ( der hed­der ’ Brand Cen­tre’ på Ron Den­nis- sprog), er det ty­de­ligt at han er træt af ’ pau­sen’.

» Jeg er ra­cer­kø­rer – ik­ke re­ser­ve­kø­rer, « slår han fast.

» Der er nog­le, der ba­re vil væ­re en del af For­mel 1 og er gla­de for at kun­ne kal­de sig re­ser­ve­kø­rer, men så­dan er jeg ik­ke – jeg vil kø­re ra­ce. Hvis det er i For­mel 1, er det op­ti­malt, men el­lers må jeg se mig om eft er no­get an­det. Jeg vil ik­ke væ­re re­ser­ve­kø­rer igen – i hvert fald kun, hvis det kan kom­bi­ne­res med løb i en an­den se­rie. «

Bot­tas i vej­en

Wil­li­ams- tea­met lig­ne­de læn­ge Kevin Magnus­sens bed­ste mu­lig­hed for 2016. Hvis Fer­ra­ri som man­ge for­ven­te­de hav­de sendt Räik­kö­nen ud i mør­ket, var hans plads sand­syn­lig­vis gå­et til Valt­te­ri Bot­tas, der nu kø­rer for Wil­li­ams.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.