NT FO­KUS PÅ F1

BT - - SPORTEN - BEL­GI­ENS GRAND PRIX Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

MANDAG 24. AU­GUST 2015 ge sæ­der er en mu­lig­hed, « slår Kevin Magnus­sen fast.

» Men Ma­nor står ik­ke øverst på min li­ste. Det kan ik­ke over­ra­ske no­gen, « si­ger han om det lil­le team, der har svært ved at føl­ge med kon­kur­ren­ter­ne i den­ne sæ­son.

Det in­ter­na­tio­na­le bilsport­s­for­bund, FIA, med­del­te i for­å­ret, at nye hold kun­ne an­sø­ge om en plads i For­mel 1- fel­tet. An­søg­nings­fri­sten er nu slut, og in­gen af de hold, der vi­ste in­ter­es­se, blev fun­det vær­di­ge til at kom­me med i VM 2016.

Tid­li­ge­re er det nye ame­ri­kan­ske team Haas ble­vet til­delt en plads. Spørgs­må­let er, om ame­ri­ka­ner­ne, der skal kø­re med Fer­ra­ri- mo­to­rer, kun­ne væ­re en mu­lig 2016 For­mel 1- ar­bejds­gi­ver for Kevin Magnus­sen.

» Det er et spæn­den­de pro­jekt, og alt hvad jeg hø­rer og læ­ser om Haas, vir­ker se­ri­øst. Hvis McLaren ik­ke skal bru­ge mig, vil Haas væ­re en in­ter­es­sant mu­lig­hed, « si­ger han.

» I al­le til­fæl­de er det vig­tigt, at jeg får mu­lig­hed for for al­vor at etab­le­re mig i For­mel 1, så jeg går eft er en to­årig kon­trakt, « for­sæt­ter han.

An­dre For­mel- mu­lig­he­der

Hvis det glip­per med For­mel 1 er der to an­dre for­mel- klas­ser, der er in­ter­es­san­te.

» Den ame­ri­kan­ske In­dyCar- se­rie har en kæm­pe plads i mit hjer­te, og jeg vil rig­tig ger­ne kø­re i mester­ska­bet – på et tids­punkt. Det er ba­re ik­ke så nemt for en dansk kø­rer. Jeg var i kon­takt med And­ret­ti­tea­met op til den­ne sæ­son, men det he­le star­te­de så sent, at jeg skul­le ha­ve sponso­rer med – hvis jeg skul­le væ­re med, måt­te de ind­sæt­te en ek­stra bil, de ik­ke hav­de bud­get­te­ret med, og det vil­le ko­ste pen­ge. In­dyCar er no­get jeg drøm­mer om – men helst me­get se­ne­re i min kar­ri­e­re. «

En­de­lig er den den nye For­mel E for el- bi­ler. Her har en lang ræk­ke tid­li­ge­re For­mel 1- kø­re­re – for ek­sem­pel Ni­ck Heid­feld, Nel­son Piquet Jr og Ja­cques Vil­le­ne­u­ve – fun­det nyt ar­bej­de.

» For­mel E har en stor frem­tid, og det er nog­le se­ri­ø­se team, der er med. Men som ra­cer­kø­rer, er det ik­ke det, der træk­ker al­ler­mest – det er ik­ke den al­ler­fe­de­ste ra­cer­bil. Der er fl ere for­mel E- teams, der har kon­tak­tet mig, og jeg tror, det kan bli­ve et godt mester­skab. Hvis jeg vid­ste, at jeg ik­ke skul­le kø­re For­mel 1, var For­mel E no­get af det, jeg vil­le se se­ri­øst på, « si­ger dan­ske­ren.

Og ret­ter sig ind over bor­det, og si­ger al­vor­ligt:

» Men li­ge nu kom­mer For­mel 1 i før­ste ræk­ke! «

Hæv­nen var sød for Lewis Ha­milt­on, da han i går vandt Bel­gi­ens Grand Prix og igen lig­ner en ver­dens­me­ster eft er sjet­te­plad­sen i Un­garn i sid­ste må­ned.

Den 30- åri­ge eng­læn­der hav­de kørt bedst i lør­da­gens tids­kør­sel, så han star­te­de fra po­le po­si­tion, og den­ne gang var der re­elt al­drig tvivl om grand prix- sej­ren, der var Ha­milt­ons sjet­te i år.

» Godt ar­bej­de, gut­ter. Jeg er vir­ke­lig glad. Tak skal I ha­ve, « sag­de Lewis Ha­milt­on i Mer­ce­des- hol­dets ra­dio, da han kør­te over mål­stre­gen som vin­der.

» Den­ne we­e­kend var fan­ta­stisk. Bi­len kør­te per­fekt he­le vej­en. Jeg føl­te mig 100 pro­cent sik­ker på at vin­de, « sag­de den re­ge­ren­de ver­dens­me­ster ef­ter sej­ren iføl­ge BBC.

Hold­kam­me­rat Ni­co Ros­berg blev to­er, men ik­ke uden pro­ble­mer for ty­ske­ren, der fra an­den po­si­tion fik en dår­lig start og gled ned som sek­ser. Han måt­te så­le­des kæm­pe for at kø­re sig tilbage, og tæt på sej­ren var Ni­co Ros­berg re­elt al­drig.

» Jeg klud­re­de i det i star­ten. Lewis kom godt fra start og fortjen­te sej­ren. Jeg prø­ve­de at jag­te ham, men det var for svært, « sag­de Ni­co Ros­berg.

Vet­tel- bom­mert

Se­ba­sti­an Vet­tel ( Fer­ra­ri), lå en over­gang to­er, men valg­te ik­ke at skift e dæk i slut­nin­gen af lø­bet, og det ko­ste­de på næst­sid­ste om­gang, da høj­re bag­dæk punk­te­re­de. I ste­det end­te den tid­li­ge­re ver­dens­me­ster på tolv­te­plad­sen og uden po­int til VM- stil­lin­gen.

Tred­je­plad­sen snup­pe­de Ro­main Grosje­an, som sik­re­de Lo­tus’ før­ste po­di­e­pla­ce­ring i år.

» Hol­det har ar­bej­det hårdt for det her. Det fø­les som at ha­ve vun­det grand prix’et, « sag­de fransk­man­den.

Ha­milt­on har nu 227 po­int i VM- stil­lin­gen – 28 fle­re end Ni­co Ros­berg. Se­ba­sti­an Vet­tel er num­mer tre – 39 po­int ef­ter Ros­berg og 67 po­int ef­ter den re­ge­ren­de ver­dens­me­ster.

Det ser ik­ke umid­del­bart ud til, at der kom­mer den helt store kø­rer­ro­ka­de op til 2016- sæ­so­nen, og det gav­ner ik­ke Kevin Magnus­sens mu­lig­he­der for at skif­te til et an­det F1- hold. Fo­to: Grand Prix Pho­to

Lewis Ha­milt­on fejrer sej­ren i Bel­gi­ens Grand Prix. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.