’ ’

BT - - SPORTEN - Kevin Magnus­sen

Jeg er ra­cer­kø­rer – ik­ke re­ser­ve­kø­rer

Magnus­sen og hans bag­land har hen over som­me­ren væ­ret i kon­takt med Wil­li­ams, men nu ty­der alt på, at Bot­tas bli­ver i tea­met.

» Tid­li­ge­re på som­me­ren reg­ne­de jeg ik­ke med, at Ki­mi blev hos Fer­ra­ri, « for­tæl­ler Kevin Magnus­sen.

» Men i de se­ne­ste uger kun­ne jeg se, at det gik den vej. Det luk­ker selv­føl­ge­lig en mu­lig­hed for mig. Hvis Ki­mi var gå­et på pen­sion, var det he­le be­gyndt at ryk­ke sig, så på den må­de på­vir­ker det min si­tu­a­tion. Det er al­tid godt for nye kø­re­re, hvis en gam­mel kø­rer går på pen­sion, « si­ger han om Räik­kö­nens over­ra­sken­de kon­trakt­for­læn­gel­se.

Men Wil­li­ams var i al­le til­fæl­de kun en al­ter­na­tiv løs­ning. McLaren har sta­dig førsteret på dan­ske­ren i 2016.

» Jeps – McLaren har en op­tion på mig, « be­kræft er Magnus­sen.

» Det en selv­føl­ge­lig mu­lig- hed, at McLaren ind­lø­ser den op­tion, og at jeg så skal kø­re løb for dem. Det vil­le væ­re fedt, hvis det ske­te. Men hvis det ik­ke sker, må jeg fi nde no­get an­det, for jeg VIL kø­re løb i 2016. Og det skal som nævnt helst væ­re i For­mel 1, for det er sta­dig mit mål en dag at bli­ve ver­dens­me­ster. Der­for er der sta­dig 100 pro­cent fo­kus på For­mel 1. «

Klar til at kig­ge an­dre ve­je

Men McLaren- si­tu­a­tio­nen er mud­ret.

» De har jo ik­ke kun en op­tion på mig, « af­slø­rer Magnus­sen.

» De har lig­nen­de op­tions på Jen­son ( But­ton, red.) og Stoff el ( Van­dor­r­ne, red.), så de har ik­ke travlt. Det vil­le væ­re rig­tig rart, hvis McLaren snart meld­te ud, hvad de vil med mig. Men jeg kan ik­ke pres­se dem, så læn­ge de har den hér op­tion. «

» Hvis McLaren ik­ke ta­ger mig, vil jeg kik­ke på an­dre mu­lig­he­der i For­mel 1. Og det er klart, at jeg al­le­re­de nu un­der­sø­ger, hvil­ke mu­lig­he­der der er. «

Nøg­ter­nt vur­de­ret er der størst mu­lig­he­der i de mind­ste teams.

» Al­le For­mel 1- teams le­di-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.