Pa­nik på bør­sen

BT - - NYHEDER - Met­te Møl­gaard mm­he@ bt. dk jchr@ bt. dk

NED­T­UR

Jes­per Chri­sti­an­sen 3.375 mil­li­ar­der kro­ner. Så me­get mi­ste­de 300 eu­ro­pæ­i­ske virk­som­he­der i går i vær­di på gan­ske få ti­mer. År­sag: Ak­tie­mar­ke­der­ne ver­den over er i neds­melt­ning.

Kri­sen be­gynd­te på det ki­ne­si­ske ak­tie­mar­ked, men som en do­mi­no­eff ekt blev og­så det eu­ro­pæ­i­ske og ame­ri­kan­ske ak­tie­mar­ked truk­ket med.

I Dan­mark ras­ler ak­tier­ne og­så ned. Det dan­ske mar­ked op­le­ve­de i går et kurs­fald så stort, at man skal helt tilbage til fi nanskri­sen for at fi nde et stør­re fald. For de ty­ve mest hand­le­de ak­tier, hvor blandt an­det A. P. Møl­ler - Mær­sk, Carls­berg, Dan­ske Bank, Vest­as og No­vo Nor­disk hø­rer til, sat­te ak­tie­fal­det re­kord. Al­drig før har fal­det væ­ret så stort på kun én dag. 180 mil­li­ar­der kro­ner på kun fi re da­ge.

I aft es spred­te pa­nik­ken sig til USA, hvor ak­tio­næ­rer og­så kun­ne se vær­di­en af de­res in­ve­ste­rin­ger styrt­dyk­ke i høj fart.

År­sa­gen til, at ver­dens ak­tie­mar­ke­der er i frit fald, fi ndes på det ki­ne­si­ske ak­tie­mar­ked, der i går op­le­ve­de det vær­ste styrt­dyk si­den 2007.

Det ki­ne­si­ske mar­ked har igen­nem de se­ne­ste må­ne­der op­le­vet en ned­t­ur, og det ser ik­ke ud til at vil­le stop­pe. Og nu har fryg­ten for, at den ki­ne­si­ske ned­t­ur vil spre­de sig til re­sten af ver­den, få­et in­ve­sto­rer­ne til at sæl­ge ud af ak­tier­ne. Og det i en fart.

In­gen grund til pa­nik

Det dan­ske ak­tie­mar­ked er ble­vet kraft igt på­vir­ket af fal­det på de ki­ne­si­ske ak­tier, men selv om det ser vold­somt ud, er der in­gen grund til pa­nik og til at sæl­ge ud af ak­ti- er­ne. I hvert fald ik­ke iføl­ge ak­tie- og in­ve­ste­rings­eks­pert Bjar­ne Jen­sen.

» Når vi hø­rer, at det går dår­ligt i Ki­na, så bli­ver vi ban­ge og skyn­der os at sæl­ge. Men man skal be­stemt ik­ke be­gyn­de at sæl­ge ud af si­ne ak­tier, for­di vi op­le­ver lidt modgang. Mit råd er, at folk skal hol­de fast og væb­ne sig med tå­l­mo­dig­hed, « anbefaler Bjar­ne Jen­sen.

Selv­om de dan­ske ak­tier i øje­blik­ket fal­der, og in­gen med sik­ker­hed kan si­ge, hvor­når ned­t­u­ren stop­per, så me­ner Bjar­ne Jen­sen, at det ba­re er et ’ bump’ på vej­en.

» Man skal spør­ge sig selv: Stop­per folk med at bru­ge pen­ge? Nej. Stop­per virk­som­he­der­ne med at tje­ne pen­ge fra den ene dag til den an­den? Na­tur­lig­vis gør de ik­ke det. Der­for gæl­der det om at hol­de fast i si­ne ak­tier, da de nok skal tje­ne pen­ge på den lange ba­ne, « vur­de­rer Bjar­ne Jen­sen.

... år

er det si­den, de eu­ro­pæ­i­ske ak­tie­mar­ke­der har haft en dag med så store kurs­fald.

Børs­mæg­le­re ver­den over hav­de en hård dag på job­bet i går. En kri­se på det ki­ne­si­ske bo­lig­mar­ked ud­lø­ste en do­mi­no­ef­fekt, der fik ak­tier ver­den over til at ras­le ned i kurs. Her er det bør­sen i Chi­ca­go, hvor ak­tier­ne i går og­så op­le­ve­de store tab. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.