Claus Hjorts fi kse kneb

ME­NER

BT - - DEBAT -

Da Claus Hjort Fre­de­rik­sens ( V) hånd­te­ring af na­tio­nens øko­no­mi blev ud­sat for et kas­se­eft er­syn i 2011, umid­del­bart eft er at han var gå­et af som fi nans­mi­ni­ster, var han ik­ke sen til at ud­stil­le, hvil­ket ’ hur­lum­hej’ hans eft er­føl­ger Bjar­ne Cory­don ( S) hav­de gang i: ’ Et pro­ku­ra­tor- kneb’, sag­de han om kas­se­eft er­sy­net, der iføl­ge Hjort blot hand­le­de om at få øko­no­mi­en til at se dår­lig ud og gi­ve for­gæn­ge­ren skyl­den. Bjar­ne Cory­don var da hel­ler ik­ke sen til at stemp­le dansk øko­no­mi som et ’ hånd­vær­ker­til­bud’. Nu er Claus Hjort Fre­de­rik­sen tilbage i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, hvor han som no­get af det før­ste selv be­stil­te et kas­se­eft er­syn. I går frem­lag­de han re­sul­ta­tet, og man må for­stå på Hjort, at den tid­li­ge­re re­ge­ring hav­de ’ pho­tos­hop­pet’ øko­no­mi­en i valg­kam­pen, og at der nu er tre mil­li­ar­der kro­ner min­dre til rå­dig­hed end for­ven­tet næ­ste år. ’ PRO­KU­RA­TOR- KNE­BET’ kan ty­de­lig­vis sta­dig bru­ges. Bå­de til at ud­stil­le den tid­li­ge­re re­ge­ring, til at smy­ge sig ud af eg­ne lidt for dy­re løft er og til at dæm­pe an­dre par­ti­ers for­vent­nin­ger. Med gårs­da­gens eft er­syn kan Hjort nu læg­ge an­sig­tet i al­vor­li­ge fol­der og er­klæ­re, at der er græn­ser for, hvor man­ge pen­ge der kan fy­res af på vel­færd ved de kom­men­de fi nans­lo­vs­for­hand­lin­ger. Spørgs­må­let er, hvor­dan den store spil­ler i blå blok, Dansk Fol­ke­par­ti, vil stille sig an. I går kun­ne man for­stå, at DF fort­sat sat­ser på ’ et løft ’ på æl­dre- og sund­heds­om­rå­det og til po­li­ti­et. De Kon­ser­va­ti­ve har med fast­frys­nin­gen af grund­skyl­den og­så lagt et dyrt for­slag på bor­det. Med en am­bi­tion om bå­de at hol­de styr på fi nan­ser­ne og sam­ti­dig frem­tids­sik­re vel­fær­den har den nye Ven­stre­r­e­ge­ring med blot 34 man­da­ter i ryg­gen sat sig selv på hårdt ar­bej­de. Væl­ger­ne må indstil­le sig på, at valg­kampspa­ro­ler­ne nu er for­tid. Det har ’ pro­ku­ra­tor- kne­bet’ sør­get for. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.