DEN RE­DI­GE­RE­DE VIR­KE­LIG­HED ’’

Blød do­ku­men­tar og re­a­li­ty er vej­en frem på tv. Må­ske og­så en idé at tryk­ke lidt på brem­sen

BT - - DEBAT -

Ire­a­li­te­ten har re­a­li­ty over­ha­let vir­ke­lig­he­den. I en grad, så der ik­ke er folk nok ude i re­a­li­te­ter­nes ver­den til at fyl­de tv- for­ma­ter­ne ud. Ik­ke mindst i et til­ta­gen­de øn­ske om nye for­ma­ter. Så vi sny­der dem ba­re lidt i ca­stin­gen og kal­der det do­ku­men­tar. EFTERÅRSPROGRAMMET bug­ner som sæd­van­lig, men må­ske i end­nu hø­je­re og hår­de­re kon­kur­ren­ce­grad, for­di det der fl owfj ern­syn er un­der pres af re­a­li­ty- og blø­de do­ku­men­tar­føl­je­to­ner, som har vist sig at væ­re vej­en frem. Pro­duk­tions­sel­ska­ber­ne har haft kro­ne­de da­ge, når vi nu helst vil se danskpro­du­ce­ret tv. Og med DR3’ s hø­je ak­ti­vi­tets­ni­veau på selv­sam­me re­a­li­ty- ba­ne, med en ek­stra snert af se­ri­ø­si­tet og ung­dom, sti­ger pres­set og­så på de så­kald­te ca­ste­re el­ler re­dak­tio­nel­le re­k­rut­te­rings­folk til pro­gram­mer, der for alt i ver­den ik­ke må ke­de se­er­ne ihjel i afb alan­ce­rin­gens navn. GIFT, SKILT EL­LER pi­ke­ret ved før­ste blik er nød­ven­digt, for vi har ik­ke tid el­ler tå­l­mo­dig­hed til at ven­te på fj er­de og fem­te blik. For­tæl­lekun­stens ’ po­int of no re­turn’, kro­gen, er kom­met end­nu læn­ge­re frem i bus- sen og skal helst sæt­te klør fem i kra­ven på se­e­ren al­le­re­de hen over rul­le­tekster­ne un­der for­ri­ge pro­gram. Nød­ven­dig­he­den i at vink­le hårdt i en­hver sam­men­hæng. Nog­le vil kal­de det tabloidt. Det gjor­de i hvert fald en af kil­der­ne el­ler del­ta­ger­ne i den stær­ke, smukt pro­du­ce­re­de og om­dis­ku­te­re­de DR1- do­ku­men­tar ’ Chri­sti­a­ni­as børn - skyg­ge­si­den af even­ty­ret’. MENS MAN IK­KE kan klan­dre tit­len for falsk va­re­be­teg­nel­se, og der­for og­så til­si­ge pro­du­cen­ter­ne, at de hol­det sig til det, de lover over for se­er­ne, så kan man sag­tens me­re end få for­nem­mel­sen af ten­den­tiøs ca­sting, når man eft er­føl­gen­de hø­rer fra kil­der­ne. Re­di­ge­rings­ret­ten er som oft est hel­lig i sli­ge sam­men­hæn­ge, men må­ske på hø­je tid at be­gyn­de at son­dre mel­lem pro­fes­sio­nel­le og vel­me­nen­de kil­der. DE PRO­FES­SIO­NEL­LE ER sig be­vidst, at de bli­ver klip­pet i stum­per og styk­ker el­ler brugt i be­stemt vinkling af en pro­blem­stil­ling og for­mår af sam­me grund at sor­te­re mel­lem ka­me­ra- til­bud­de­ne. De vel­me­nen­de, der går ind med krop og sjæl i for­vent­nin­gen om en afb alan­ce­ret Sam­ti­dig er der store kurs­fald på de in­ter­na­tio­na­le fi nan­si­el­le mar­ke­der. Hvor­dan kan ned­t­u­ren på­vir­ke frem­gan­gen i Dan­mark? af­dæk­ning af li­ge net­op de­res hjertesag, kan sag­tens en­de i snig­lø­bets el­ler for­drej­nin­gens fæl­de, for­di præ­mis­sen ik­ke er af­stemt. Der er for­skel på at kig­ge ind i skær­men og ud fra den. SOM Ber­ling­s­ke - che­fre­dak­tør Lis­beth Knud­sen og­så slog på i søndagens ’ Pres­se­lo­gen’ på TV2 News, bli­ver det me­re og me­re nød­ven­digt, når man går så tæt på, at man læg­ger ram­mer­ne frem for en så­dan ud­sen­del­se. For jo, do­ku­men­ta­ren gik rig­tig tæt på. Og det er pro­ble­ma­tisk, når fl ere kil­der re­a­ge­rer på vinklin­gen og alt det, der ik­ke kom med. X FA­CTOR- DEL­TA­GE­RE over det gan­ske land har vel­sag­tens eft er­hån­den lu­ret, hvor­dan man skæ­rer til i re­di­ge­rings­rum­met, og der er for så vidt in­tet nyt i, at me­di­er vink­ler hårdt, og at tabloi­de vir­ke­mid­ler vin­der yder­li­ge­re frem. Men pres­set for at få og fi nde end­nu fl ere hi­sto­ri­er skå­ret over den læst sy­nes for op­ad­gå­en­de i et lil­le land med græn­ser for X Fa­ctor- ta­lent, an­tal­let af pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­le­re og re­a­li­ty- po­ten­ti­a­le. Det øger kra­vet til kva­li­fi ce­ret ca­sting og re­dak­tio­nel an­svar­lig­hed. I bå­de moralsk og juri­disk for­stand...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.