Er det klogt af Met­te Fre­de­rik­sen ( S) at af­skri­ve sam­ar­bej­de med DF uden om re­ge­rin­gen?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11: 58 BØR SAM­AR­BEJ­DE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14: 26 FOR­KERT DF- TAK­TIK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15: 28 MI­STER VÆL­GE­RE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 16: 43

Ja, det er tegn på an­svar­lig­hed

Nej, det er dumt

3.081 stem­mer på bt. dk

KLØG­TIGT

Ka­rin Elisa­beth Ni­el­sen

DF vil hel­le­re sam­ar­bej­de med V end S. Det vi­ser de ved, at de har valgt at væ­re støt­te­par­ti til et min­dre par­ti, Ven­stre. Met­te Fre­de­rik­sen ta­ger ba­re kon­se­kven­sen her­af, hvil­ket er en klog be­slut­ning.

Karsten Ce­der­holm

Der er vel al­tid bag­grund til et sam­ar­bej­de om det, man kan bli­ve eni­ge om? Det bli­ver nok ik­ke så me­get på ind­van­drer­om­rå­det. Men på vel­færds­om­rå­det er jeg sik­ker på, at der er rig­tig me­get, DF og S kan sam­ar­bej­de om.

Vi­vi Bai­er Gran­dal

Det gæl­der vel da po­k­ker om at la­ve nog­le go­de ting for dan­sker­ne, uan­set om der står Met­te, Thu­le­sen el­ler Lars i pan­den. Det er vel for dan­sker­ne, der skal ar­bej­des. El­ler er jeg helt galt på den?

Anet­te Scher­lund

Det er ik­ke et spørgs­mål om, hvor­vidt S vil le­ge med DF, men om DF vil le­ge med S. Hvis Met­te Fre­de­rik­sen fort­sæt­ter kur­sen, så mi­ster So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne de sid­ste væl­ge­re til DF. Så må S igen le­ge med De Ra­di­ka­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.