PANELET

BT - - DEBAT -

PHIL­LIP SCHRÖ­DER Det ser umid­del­bart godt ud for dansk øko­no­mi. Be­skæft igel­sen er vok­sen­de, og pri­vat­for­bru­get er sti­gen­de. Men usik­ker­he­den er me­get stor, når man spår om na­tio­nalø­ko­no­mi­en. Den afh æn­ger i høj grad af den glo­ba­le ud­vik­ling. Dansk øko­no­mi er i ri­me­lig god stand. Vi er bed­re ru­ste­de end man­ge an­dre lan­de til at hånd­te­re vækst i ver­den­s­ø­ko­no­mi­en, men og­så til at kla­re ned­gan­ge. Men vi ser en stor glo­bal uro, som kan be­ty­de min­dre vækst, og­så i Dan­mark. Hvis den be­gyn­den­de kri­se i sær­ligt Ki­na bi­der sig fast, vil det på­vir­ke he­le ver­den­s­ø­ko­no­mi­en. Vi har godt styr på egen bu­tik, men vo­res salg fra bu­tik­ken afh æn­ger af kun­der­ne, og op­le­ver glo­bal øko­no­mi en ned­gang, vil vi og­så gø­re det.

Øko­no­mi­pro­fes­sor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.