Stats­mag­ten er gå­et for vidt

BT - - DEBAT -

Det dan­ske sam­fund bygger på til­lid, men det sy­nes i sti­gen­de grad at hand­le om bor­ger­nes til­lid til myn­dig­he­der­ne og ik­ke omvendt. Når stats­ap­pa­ra­tet får fl ere og fl ere mu­lig­he­der for at kon­trol­le­re bor­ger­ne, ud­tryk­ker det i bund og grund, at man ik­ke tror på dem. At man er skyl­dig, til det mod­sat­te er be­vist.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.