De an­greb ter­ror

Frankrig hyl­der pas­sa­ge­rer, der stop­pe­de ter­r­o­rist. Sam­fun­det har brug for hel­te, for myn­dig­he­der­ne kan ik­ke al­tid be­skyt­te dig i kam­pen mod ter­r­o­ri­ster­ne, ly­der det fra fl ere si­der

BT - - NYHEDER - Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le jm­mo@ bt. dk

TER­ROR

I går over­rak­te den fran­ske præ­si­dent François Hol­lan­de den stør­ste fran­ske hæ­der­s­me­dal­je til fi re mo­di­ge mænd. ‘ Lé­gion d’hon­n­eur’ ud­de­les for ‘ ek­stra­or­di­nær mi­li­tær el­ler ci­vil ad­færd’, og det var præ­cis, hvad de fi re mænd ud­vi­ste, da de med de ba­re næ­ver over­man­de­de en 26- årig ma­rok­ka­ner, der storme­de et fransk TGV- tog be­væb­net med en AK47. Der­med for­hin­dre­de de for­modent­lig en mas­sa­kre.

» Det her er en kil­de til in­spira­tion og et ek­sem­pel at føl­ge, « sag­de François Hol­lan­de, da han over­rak­te hæ­der­s­me­dal­jer­ne i fransk­mæn­de­nes svar på Det Hvi­de Hus, Élysée­palæ­et.

Den hel­te­mo­di­ge be­drift fra de tre un­ge mi­li­tær­ud­dan­ne­de ame­ri­ka­ne­re og den mi­dal­dren­de bri­ti­ske for­ret­nings­mand er be­stemt ik­ke gå­et ube­mær­ket hen. The Gu­ar­di­an skri­ver i en le­der søn­dag, at fre­da­gens be­gi­ven­he­der er et be­vis på, at ind­gri­ben fra en el­ler to bor­ge­re kan væ­re med til at gø­re en kæm­pe for­skel. Med or­de­ne ’ sam­fun­det har brug for si­ne hel­te’, skri­ver de, at vi i ti­der med ter­ror og un­der­tryk­kel­se har brug for folk, der tør gå for­re­st. Folk, der tør gø­re no­get.

Op­for­drin­gen står i kon­trast til den nor­ma­le pa­ro­le om, at man skal la­de po­li­ti­et om po­li­tiop­ga­ver. Men i takt med at ter­r­oren ret­ter fo­kus mod me­re ‘ blø­de’ mål - der hvor myn­dig­he­der­ne har van­ske­ligt ved at be­skyt­te bor­ger­ne som f. eks. i det fran­ske TGV- tog - bli­ver det en­kel­te men­ne­skes mod og ev­ne til at hand­le vig­tigt.

Drop hel­te­rol­len

Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen er tid­li­ge­re ope­ra­tiv chef for Po­li­tiets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET). Han me­ner dog som ud­gangs­punkt ik­ke, at man skal skri­de til fy­sisk kon­fron­ta­tion med ter­r­o­ri­ster.

» Som ud­gangs­punkt er rå­det at ob­ser­ve­re og rap­por­te­re til de men­ne­sker, der er træ­net til at hånd­te­re så­dan nog­le si­tu­a­tio­ner. «

Men sid­der man, li­ge­som til­fæl­det var i fre­dags, i et tog, med en mand, der har til hen­sigt at tøm­me sin AK47 ud over pas­sa­ge­rer­ne, så kan hand­ling væ­re den ene­ste mu­lig­hed for over­le­vel­se. Selv si­ger den 62- åri­ge Chris Nor­man, der sam­men med de tre un­ge ame­ri­kan­ske mi­li­tær­mænd fi k over­rakt hæ­der­s­me­dalj­en, at hans før­ste tan­ke var at gem­me sig. Men da han så ame­ri­ka­ner­ne kæm­pe med ter­r­o­ri­sten, blev han in­spi­re­ret til at gri­be til hand­ling.

» At no­gen er i stand til at gri­be så­dan ind, er be­un­drings­vær­digt, men jeg vil ik­ke op­stil­le no­gen ide­a­ler for, hvor­dan man bør age­re. Hvis du ik­ke er mi­li­tærtræ­net, så er det i sid­ste en­de dit urin­stinkt, som af­gør, om du er i stand til at gå til an­greb på den må­de, « si­ger Hans Jør­gen Bon­ni­ch­sen.

Den mest om­tal­te af de fi re mænd er den 23- åri­ge ame­ri­ka­ner Spen­cer Sto­ne. Han modt­og me­dalj­en med et blod­s­prængt øje, ven­stre arm i slyn­ge og et stiksår i nak­ken. Ska­der­ne fi k han, da han løb de 10 me­ter gen­nem tog­kupéen og ka­ste­de sig over ter­r­o­ri­sten, Ay­oud el- Kha­zza­ni, og de end­te i nær­kamp. Men Spen­cer Sto­ne var ik­ke ale­ne. Med ham i to­get, der kør­te fra Am­ster­dam til Pa­ris, var hans to ven­ner Ant­ho­ny Sad­ler på 23 år og Alek Skar­la­tos på 22 år. Den sidst­nævn­te, Alek Skar­la­tos, kom hur­tigt Spen­cer Sto­nes til und­sæt- at ka­ste sig over ter­r­o­ri­sten, end­te han med at bli­ve skudt i hal­sen. Spen­cer Sto­ne kom, eft er at ha­ve uska­de­lig­gjort ter­r­o­ri­sten, fransk­man­den til und­sæt­ning og red­de­de hans liv ved at stik­ke to fi ngre i sår­et og klem­me om hans hals­pulsåre.

Den 26- åri­ge for­mode­de ter­r­o­rist, ma­rok­ka­ne­ren Ay­oud el- Kha­zza­ni, var kendt af den fran­ske eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste for at ha­ve væ­ret i Sy­ri­en fl ere gan­ge. På trods af det lyk­ke­des det ham at kom­me på det fran­ske højha­stig­hed­s­tog stærkt be­væb­net med en AK47, en au­to­mat­pi­stol og en kniv. Selv næg­ter han, at mo­ti­vet bag hans hand­lin­ger var at be­gå ter­ror. I ste­det si­ger han, at han ’ blot’ var ude på at rø­ve pas­sa­ge­rer­ne i to­get.

Forebyg ter­r­oren

Ter­r­o­ri­ster­ne vok­ser af den frygt, som de kan ska­be. Der­for ser man fl ere ter­r­or­an­greb mod ‘ blø­de mål’ så­som tog­sta­tio­ner, som myn­dig­he­der­ne ik­ke har mu­lig­hed for at sik­re. Men spør­ger du retsord­fø­re­ren fra En­heds­li­sten Per­nil­le Skip­per, så er løs­nin­gen ik­ke at skær­pe over­våg­nin­gen på de så­kald­te ‘ blø­de mål’. For hen­de lig­ger løs­nin­gen i fore­byg­gel­se.

» Fore­byg­gel­se sker gen­nem et for­stær­ket fæl­les­skab og ved at vi får fat i de un­ge men­ne­sker og får dem på ret­te vej, før ek­stre­mi­ster­ne får greb om dem, « si­ger Per­nil­le Skip­per og for­tæl­ler, at hun ik­ke for­ven­ter, at al­min­de­li­ge dan­ske­re vil kun­ne gø­re det sam­me som de fi re me­dal­je­mod­ta­ge­re i Frankrig. Omvendt skal man hel­ler ik­ke ba­re la­de stå til., me­ner retsord­fø­re­ren.

» Ge­ne­relt skal man al­tid rå­be højt, hvis man ser no­get, men man skal og­så hu­ske på at pas­se på sig selv. Jeg har ik­ke no­gen for­vent­ning om, at al­le dan­ske­re er eli­te­sol­da­ter og er klar til at sprin­ge frem på sam­me må­de, « si­ger Per­nil­le Skip­per.

Tog er det nye mål

TIRS­DAG 25. AU­GUST 2015 Den fran­ske ter­r­or­eks­pert Ber­trand Mon­net har ud­talt til New York Ti­mes, at der må­ske kan væ­re ta­le om et skift i ter­r­oren. Han si­ger, at det før var luft hav­ne, som var det pri­mæ­re mål for ter­r­o­ri­ster­ne, men dem har man nu sik­ret så me­get, at ter­r­o­ri­ster­ne i hø­je­re grad kig­ger an­dre ste­der hen. Her­i­blandt på tog­trans­por­ten. Man kan ik­ke be­skyt­te tog­sta­tio­ner­ne på sam­me må­de som luft hav­ne­ne, for­di de har et helt an­det om­fang. Hver dag be­nyt­ter 40 mil­li­o­ner pas­sa­ge­rer iføl­ge New York Ti­mes et af de 100.000 tog i Eu­ro­pas tog­net­værk.

» Der­for be­ty­der et an­greb her, at fl ere mil­li­o­ner eu­ro­pæ­e­re vil tæn­ke ‘ det kun­ne ha­ve væ­ret mig’, « si­ger Ber­trand Mon­net.

Det er end­nu usik­kert, om man kan ta­le om et de­ci­de­ret skift i ter­r­oren. Det, der står fast, er, at in­gen kan be­skyt­te sig fuld­kom­men. Der­for er der brug for hver­da­gens hel­te, når ter­r­oren vi­ser sit on­de an­sigt. Som The Gu­ar­di­an skri­ver i sin le­der, så er det vig­tig­ste, at man ik­ke ba­re la­der stå til, men at man gri­ber til en el­ler an­den form for hand­ling. Men tur­de du?

Den fran­ske præ­si­dent Fran­coi lan­de ( tv) over­ræk­ker me­dal­jer­ne tre ame­ri­kan­ske sol­da­ter, Alek S tos, Spen­cer Sto­ne og Ant­ho­ny Sa Ely­se­e­palæ­et i Pa­ris. Ame­ri­ka­nern mod­ta­get Frank­rigs hø­je­ste hæd gion d’hon­n­eur.. Fot

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.