Nyt vå­ben mod højt ko­leste­rol

Eks­per­ter kal­der nyt pro­dukt re­vo­lu­tio­ne­ren­de

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

ME­DI­CIN

På mandag lan­der et nyt læ­ge­mid­del mod for­hø­jet ko­leste­rol på apo­teks­hyl­der­ne i Dan­mark. Læ­ge­mid­let Re­patha mø­des med store for­vent­nin­ger af de eks­per­ter, BT har talt med, for det bi­o­lo­gi­ske læ­ge­mid­del kan no­get, som de ek­si­ste­ren­de pro­duk­ter på mar­ke­det ik­ke kan.

For det før­ste kan det sæn­ke ko­leste­rol­ni­veau­et be­ty­de­ligt hos de pa­tien­ter, der er ar­ve­ligt dis­po­ne­re­de for for­hø­jet ko­leste­rol. For det an­det kan det sæn­ke ko­leste­rol­ni­veau­et hos de pa­tien­ter, der end­nu ik­ke har op­le­vet en til­stræk­ke­lig ef­fekt med de ek­si­ste­ren­de pro­duk­ter. Og for det tred­je kan pro­duk­tet gi­ves til de pa­tien­ter, som op­le­ver vold­som­me bi­virk­nin­ger ved stat­i­ner. Det væ­re sig mu­skel­s­mer­ter el­ler så­gar mu­skel­be­tæn­del­se.

Ene­ste men er pri­sen. Det vur­de­res, at be­hand­lin­gen med Re­patha i før­ste om­gang kom­mer til at lig­ge i stør­rel­ses­or­de­nen 50.000- 80.000 kro­ner om året per pa­tient.

Re­vo­lu­tion

Bør­ge Nor­dest­gaard er kli­nisk pro­fes­sor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og over­læ­ge ved Her­lev og Gentofte Ho­spi­tal. Han kal­der Re­patha en re­vo­lu­tion, for­di læ­ge­mid­let har vist sig at væ­re enormt ef­fek­tivt til at sæn­ke ko­leste­rol. Hvis pa­tien­ten sam­ti­dig bli­ver be­hand­let med stat­i­ner, kan det nye læ­ge­mid­del sæn­ke ko­leste­ro­lind­hol­det i blo­det med yder­li­ge­re 50 pro­cent, for­kla­rer han.

» Hvis de, der har et rig­tig højt ko­leste­rol­ni­veau, får stat­i­ner og Re­patha sam­men, kan man selv hos dem eli­mi­ne­re hjer­te­syg­dom­me, og det er fan­ta­stisk, sy­nes jeg. Vi har en ar­ve­lig syg­dom, som slår flest men­ne­sker ihjel, og hvis de kan slip­pe for det, er det da fan­ta­stisk, « si­ger han. Der­u­d­over har der hel­ler ik­ke vist sig sær­li­ge bi­virk­nin­ger for­bun­det med pro­duk­tet, på­pe­ger han.

Fær­re vil dø

Bør­ge Nor­dest­gaard bak­kes op af pro­fes­sor, dr. med. Gorm Bo­je Jen­sen, der ar­bej­der på Øster­bro- un­der­sø­gel­sen på Fre­de­riks­berg Ho­spi­tal. Gorm Bo­je Jen­sen til­fø­jer, at læ­ge­mid­let vil ha­ve en po­si­tiv virk­ning på fo­re­kom­sten af hjer­te­an­fald og der­med og­så dø­de­lig­he­den, da fo­re­kom­sten af hjer­te­an­fald er di­rek­te pro­por­tio­nal med krop­pens ko­leste­rol­ni­veau.

» Den nye me­di­cin kan sæn­ke ko­leste­rol over­or­dent­lig me­get. Man skal sta­dig bru­ge stat­i­ner så me­get som mu­ligt, men hvis det ik­ke er nok, så kan det nye læ­ge­mid­del væ­re ef­fek­tivt, « si­ger han.

Snæ­ver må­l­grup­pe

Re­patha er det før­ste bi­o­lo­gi­ske læ­ge­mid­del mod for­hø­jet ko­leste­rol, som til for­skel fra ek­si­ste­ren­de pro­duk­ter på mar­ke­det ik­ke kan ta­ges i tab­let­form. I ste­det skal pa­tien­ten selv ind­sprøjte me­di­ci­nen med en pen. Det skyl­des, at læ­ge­mid­let er et an­ti­stof, der for­stær­ker na­tu­rens egen må­de at vir­ke på.

Det an­slås, at om­kring 600.000 dan­ske­re får ko­leste­rols­æn­ken­de me­di­cin, og­så kal­det stat­i­ner. I før­ste om­gang skal Re­patha dog kun gi­ves til pa­tien­ter, der ik­ke kan kla­re sig med stat­i­ner.

Re­patha er ud­vik­let af den ver­den­s­oms­pæn­den­de me­di­ci­nal­virk­som­hed Am­gen og har iføl­ge sel­ska­bets dan­ske lan­de­di­rek­tør Mads Tang Dals­gaard ta­get 10 år at ud­vik­le.

Han for­kla­rer, at pro­duk­tets pris skal ses i for­hold til, at der har væ­ret store om­kost­nin­ger for­bun­det med at ud­vik­le pro­duk­tet, som og­så er dyrt at pro­du­ce­re. Des­u­den skal pro­duk­tets pris ses i for­hold til, hvor stor en ef­fekt det har, for­tæl­ler han og til­fø­jer, at pro­duk­tet er med til at gi­ve pa­tien­ter bed­re livskva­li­tet, sam­ti­dig med at man und­går ind­læg­gel­ser, ge­nind­læg­gel­ser og lang­tids­sy­ge­mel­din­ger.

Til trods for at læ­ge­mid­let på grund af pri­sen i før­ste om­gang har en smal må­l­grup­pe, er der ik­ke de­sto min­dre gro­bund for, at læ­ge­mid­let på sigt kan få en bre­de­re må­l­grup­pe, vur­de­rer over­læ­ge Bør­ge Nor­dest­gaard: » Hvis det ko­ste­de For­di det nye læ­ge­mid­del er bi­o­lo­gisk, skal pa­tien­ten ind­sprøjte læ­ge­mid­let med en pen én gang hver 14. dag. Fo­to: Am­gen det sam­me som stat­i­ner, kun­ne det prin­ci­pi­elt gi­ves til al­le, der får stat­i­ner. Den sam­le­de må­l­grup­pe på lang sigt er jo stor, men li­ge nu er må­l­grup­pen på grund af pri­sen kun dem, der ik­ke kan kla­re sig med stat­i­ner, « si­ger han.

STAT­I­NER

Stat­i­ner

BI­O­LO­GISK ME­DI­CIN

me­di­cin er en ny ge­ne­ra­tion af læ­ge­mid­ler. de fle­ste tra­di­tio­nel­le læ­ge­mid­ler be­står af syn­te­ti­ske stoffer pro­du­ce­ret ved ke­mi­ske pro­ces­ser i et la­bo­ra­to­ri­um, er bi­o­lo­gi­ske læ­ge­mid­ler ba­se­ret på na­tur­li­ge stoffer fra men­ne­sker, dyr el­ler plan­ter, som an­ven­des i fore­byg­gel­se el­ler be­hand­ling af ek­sem­pel­vis kræft og an­dre syg­dom­me.

ved bi­o­lo­gi­ske læ­ge­mid­ler er blandt an­det, at de i hø­je­re grad end tra­di­tio­nel­le læ­ge­mid­ler kan må­l­ret­tes syg­doms­cel­ler, hvil­ket er med til at op­nå en stør­re ef­fekt og mini­me­re bi­virk­nin­ger. Omvendt er bi­o­lo­gisk me­di­cin kom­pli­ce­ret at ud­vik­le og dy­re­re at pro­du­ce­re. Kil­de: men­ne­skerog­me­di­cin. dk

Bi­o­lo­gisk Hvor

For­de­len

Bi­virk­nin­ger­ne

kan væ­re ud­slæt, for­dø­jel­ses­be­svær, søvn­løs­hed og ho­ved­pi­ne.

an­den bi­virk­ning kan væ­re mu­ske­løm­hed. Kon­takt din læ­ge, hvis du får øm­hed i mus­k­ler­ne. me­get sjæld­ne til­fæl­de kan der kom­me kon­cen­tra­tions­be­svær og hukom­mel­ses­be­svær.

En

I

Over­læ­ge Bør­ge Nor­dest­gaard kal­der Re­patha re­vo­lu­tio­ne­ren­de. Pro­duk­tet bør dog kun gi­ves til pa­tien­ter, der ik­ke kan kla­re sig med stat­i­ner,

me­ner han. Ar­kiv­fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jen­sen

gi­ver sæd­van­lig­vis ik­ke ge­ne­ren­de bi­virk­nin­ger. Bi­virk­nin­ger­ne svin­der of­te ved brug og er få og sjæld­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.