Stort søgs­mål mod ut­ro­skabs­si­de

BT - - NYHEDER - Astrid Il­dor Bu­si­ness. dk

SØGS­MÅL

Næ­ste gang du mod­ta­ger en stor buket blom­ster fra din el­ske­de, skal du må­ske genover­ve­je, hvad der har fi­nan­si­e­ret den.

Knap 400 mil­li­o­ner kro­ner. Så me­get kan de ca­na­di­ske bru­ge­re af ut­ro­skabs­si­tet As­hley Ma­di­son se frem til at få i er­stat­ning for, at de­res si­despring og per­son­li­ge op­lys­nin­ger ik­ke læn­ge­re er hem­me­lig­hold­te. Det er i hvert fald det grup­pe­søgs­mål, som de to ca­na­di­ske ad­vo­kat­fir­ma­er har rejst på veg­ne af ’ al­le ca­na­di­e­re der er ramt af læk­ken’.

Ut­ro­skabs­si­den As­hley Ma­di­son har slo­ga­net ’ Li­fe is short, ha­ve an af­fair’ og har 37 mil­li­o­ner bru­ge­re i 50 for­skel­li­ge lan­de. I sid­ste må­ned blev si­den ud­sat for et stør­re ha­ck­e­ran­greb, hvor bru­ger­nes nav­ne, email, adres­ser og kor­re­spon­dan­cer blev stjå­let af ha­ck­er­grup­pen The Im­pa­ct Team.

For­ar­gel­se

Ha­ck­er­grup­pen har tru­et med at of­fent­lig­gø­re oplys­nin­ger­ne, med­min­dre si­den luk­kes ned. Of­fent­lig­gø­rel­se el­ler ej, an­gre­bet har uden tvivl skabt nervø­se træk­nin­ger og dår­lig samvit­tig­hed ver­den over, og ik­ke over­ra­sken­de vil ’ of­re­ne’ alt­så ha­ve er­stat­ning for de po­ten­ti­el­le fa­mi­lieskan­da­ler, der lu­rer ver­den over.

» De er for­ar­ge­de over, at As­hley Ma­di­son ik­ke har for­må­et at be­skyt­te si­ne bru­ge­res in­for­ma­tion. I man­ge til­fæl­de har bru­ger­ne be­talt ek­stra for at få si­den til at fjer­ne og slet­te al­le da­ta, kun for at fin­de ud af, at al in­for­ma­tio­nen sta­dig fin­des og nu er frit til­gæn­ge­lig, « si­ger en re­præ­sen­tat­nt for de to ad­vo­kat­fir­ma­er til BBC.

I mel­lem­ti­den vrim­ler net­tet med li­ster og gu­i­der om, hvor­dan man kan fin­de frem til de nav­ne, der al­le­re­de er ble­vet of­fent­lig­gjort på det så­kald­te mør­ke internet i sid­ste uge.

Fra at væ­re eks­pert i diskre­tion og hem­me­li­ge stæv­ne­mø­der ri­si­ke­rer As­hley Ma­di­son nu at skul­le be­ta­le si­ne bru­ge­re er­stat­ning, for at de­res per­son­li­ge op­lys­nin­ger fly­der frit rundt på net­tet.

Fo­to: Chris Wat­tie, Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.