’ Jeg har gjort no­ge

Græ­den­de fi k 41- åri­ge An­ders Bård Lar­sen det sid­ste ord, før han blev idømt 12 års fængsel for dra­bet på sin hu­stru Ha­fi da Bou­rou­ih

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

DRABS­SAG

Stille, sid­den­de på sin plads modt­og 41- åri­ge An­ders Bård Lar­sen i går i Ret­ten i Glo­strup sin straf for sid­ste som­mer at ha­ve kvalt sin hu­stru, 39- åri­ge Ha­fi da Bou­rou­ih. Først med si­ne hæn­der, si­den med en for­læn­ger­led­ning. 12 års fængsel blev dom­men.

Kort før dom­men faldt, fi k An­ders Bård Lar­sen, der un­der he­le rets­sa­gen holdt blik­ket ret­tet frem for sig og ik­ke ned på de fyld­te til­hø­rer­plad­ser, det sid­ste ord.

Knap hav­de han få­et de før­ste ord over si­ne læ­ber, før tå­re­ne pres­se­de på, og han brød hul­ken­de sam­men.

» Der er in­gen tvivl om, at jeg har be­gå­et en for­fær­de­lig for­bry­del­se. Men jeg me­ner be­stemt ik­ke, mit per­spek­tiv i sa­gen har væ­ret kor­rekt be­lyst, « sag­de 41- åri­ge An­ders Bård Lar­sen med rysten­de stem­me.

» Jeg vil ger­ne ha­ve sand­he­den frem. Når man har gjort no­get så for­fær­de­ligt, som jeg har gjort, er man bag­ud på po­int fra start. Det er jeg klar over. Det mord var på in­gen må­de plan­lagt, « fort­sat­te han, mens fl ere af de man­ge til­hø­re­re hvi­ske­de vredt mod ham i bag­grun­den.

Fle­re af dem var mødt op med et skilt på bry­stet, hvor ’ Ha­fi da’ stod trykt in­de i et hjer­te.

Skyl­dig i par­te­rings­pla­ner

An­ders Bård Lar­sen og ma­rok­kan­ske Ha­fi da Bou­rou­ih var sid­ste som­mer på vej mod en skils­mis­se, da han un­der et skæn­de­ri kval­te sin hu­stru med en for­læn­ger­led­ning i de­res sove­væ­rel­se i Glostup. De­res to små børn så teg­ne­fi lm i væ­rel­set ved si­den af.

Si­den sa­gens be­gyn­del­se har han er­kendt at ha­ve dræbt hen­de. Det cen­tra­le har der­for væ­ret, om han og­så vil­le bli­ve fun­det skyl­dig i at over­ve­je at par­te­re hen­des lig for bed­re at kun­ne be­gra­ve og skju­le hen­de.

No­get, som han he­le ti­den har næg­tet.

Den be­næg­tel­se var de tre dom­me­re og seks næv­nin­ge dog ik­ke eni­ge i.

Enstem­migt idøm­te de ham 12 års fængsel for bå­de dra­bet og for usøm­me­lig be­hand­ling af lig.

Hå­be­de på 13 års fængsel

De 12 års fængsel var dog ik­ke no­get, al­le til­hø­rer­ne var gla­de for. Fle­re af dem hav­de hå­bet på det sam­me som an­kla­ge­ren, der gik eft er en­ten 13 el­ler 14 års fængsel.

På vej ud af retslo­ka­let råb­te et par af til­hø­rer­ne mod den døm­te mand.

» Så kom sand­he­den frem, din mor­der, « råb­te en, før en an­den fort­sat­te:

» Så fi k du en­de­lig en ti­tel på dit ik­ke- ek­si­ste­ren­de cv. «

Selv for­tal­te An­ders Bård Lar­sen un­der sit sid­ste ord, at han over­ve­je­de at an­ke sa­gen ale­ne på grund af den må­de, det he­le var ble­vet frem­stil­let.

An­ders Bård Lar­sen og hans for­sva­rer har ud­bedt sig be­tænk­nings­tid til at over­ve­je, om de vil an­ke dom­men.

41- åri­ge An­ders Bård Lar­sen blev i går idømt 12 års fængsel for dra­bet på Ha­fi­da Bou­rou­ih og for at plan­læg­ge at par­te­re hen­des lig ef­ter­føl­gen­de.

Fo­to: Pri­vat Li­get af Ha­fi­da Bou­rou­ih blev fun­det tirs­dag d. 29 juli 2014 om mor­ge­nen nær den­ne skrænt ved Kl­in­te­by i nær­he­den af Næst­ved. Fo­to: Bax Lind­hardt

per­so­ner mi­ste­de li­vet i juli i tra­fi kken i Dan­mark. Det er det la­ve­ste an­tal no­gen­sin­de for en juli. Fra 1985 til og med 2014 er 28 per­so­ner i gen­nem­snit ble­vet dræbt i tra­fi kken i juli. Her føl­ger an­tal­let af tra­fi kdræb­te i juli de se­ne­ste ti år: 2005 - 36 dræb­te 2009 - 30 dræb­te 2013 - 26 dræb­te 2006 - 25 dræb­te 2010 - 38 dræb­te 2014 - 21 dræb­te 2007 - 34 dræb­te 2011 - 14 dræb­te 2015 - 9 dræb­te 2008 - 43 dræb­te 2012 - 13 dræb­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.