Væk med kæ­le­dy­ret

BT - - NYHEDER - Mads Mo­strup Jen­sen, Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau AF­LE­VE­RE­DE KÆ­LE­DYR

KAT­TE

På ba­re et år er an­tal­let af hen­ven­del­ser fra bor­ge­re, der øn­sker at skil­le sig af med de­res kæ­le­dyr, ste­get med 55 pro­cent, vi­ser en ny op­gø­rel­se.

Ek­sem­pel­vis fi k Dy­re­nes Be­skyt­tel­se over­dra­get 668 hunde i 2014 mod 519 året før. For­e­nin­gen har og­så få­et 556 kat­te - me­re end dob­belt så man­ge som i 2013.

Pro­jekt­le­der Jens Jo­kum­sen fra Dy­re­nes Be­skyt­tel­se for­kla­rer, at det ty­pisk er mar­kan­te æn­drin­ger i folks liv - for ek­sem­pel skils­mis­se og syg­dom - der får dem til at op­gi­ve at pas­se kæ­le­dy­ret.

» Selv om det sti­gen­de an­tal hen­ven­del­ser øger pres­set på vo­res in­ter­na­ter, sy­nes vi grund­læg­gen­de, at stig­nin­gen er ud­tryk for en po­si­tiv ten­dens. Det er rig­tig po­si­tivt, at fl ere ta­ger an­svar og la­der dy­ret få en ny chan­ce i ste­det for at la­de stå til, når de ik­ke læn­ge­re kan by­de dy­ret op­ti- Bran­de in­ter­nat: 154 Fug­leb­jerg kat­te­hjem: 59 Fyns in­ter­nat: 196 Nord­jyl­lands in­ter­nat: 199 Roskil­de in­ter­nat: 320 Vestsjæl­lands in­ter­nat: 65 ma­le for­hold, « si­ger han i en pres­se­med­del­el­se.

I 2014 blev 1.314 kæ­le­dyr ind­le­ve­ret fra pri­va­te dan­ske­re til Dy­re­nes Be­skyt­tel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.