Kam­pen om for­æl­dre­myn­dig­he­den

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

FORT­SAT KRIG

Med gårs­da­gens dom kan Ha­fi da Bou­rou­i­hs bror Has­san Bou­rou­ih af­slut­te ka­pit­let om dra­bet på søste­ren. Men bo­gen kan ik­ke luk­kes helt. Det sid­ste kapitel mang­ler end­nu. Ka­pit­let om for­æl­dre­myn­dig­he­den over søste­rens to små dren­ge.

I de før­ste ot­te må­ne­der ef­ter dra­bet pas­se­de Has­san Bou­rou­ih og hans ko­ne Nas­sira Bou­rou­ih de to dren­ge, der i dag er tre og fem år. Men i marts blev for­æl­dre­myn­dig­he­den gi­vet til 41- åri­ge An­ders Bård Lar­sen, selv­om han sad va­re­tægts­fængs­let.

Hver­ken den­gang

el­ler nu for­står Has­san Bou­rou­ih Stats­for­valt­nin­gens be­slut­ning.

» Nu dre­jer det sig ba­re om at få de børn væk fra ham. Han har øde­lagt man­ge men­ne­skers liv. Han skal ik­ke og­så øde­læg­ge de­res, « si­ger Has­san Bou­rou­ih kort tid eft er, dom­men faldt i Ret­ten i Glo­strup, mens Nas­sira Bou­rou­ih fort­sæt­ter:

» Jeg sy­nes ik­ke, det er fair, han kan få lov til at se dem på den må­de og på­vir­ke dem. De er ble­vet ud­sat for ri­ge­ligt.

For­an­dring

Blandt an­det fø­ler par­ret, at de to dren­ge har æn­dret sig, si­den An­ders Lar­sen fi k for­æl­dre­myn­dig­he­den.

» Vi kan se, de er for­an­dre­de. De for­tæl­ler, at de får for­talt en mas­se af de­res far. De mest for­fær­de­li­ge ting. Blandt an­det er de nu be­gyndt at for­tæl­le, at de­res mor er af­gå­et ved dø­den på så at si­ge nor­mal vis, « si­ger Has­san Bou­rou­ih, mens Nas­sira Bou­rou­ih ryster på ho­ve­d­et:

» Selv­føl­ge­lig skal de ha­ve lov til at se de­res far, men ik­ke un­der dis­se om­stæn­dig­he­der. De skal slet ik­ke hø­re så­dan no­get fra de­res far. Det kan man ik­ke by­de små børn. «

Sa­gen om for­æl­dre­myn­dig­he­den er end­nu ik­ke be­ram­met, men den for­ven­tes at få sin af­gø­rel­se en­gang i lø­bet af eft er­å­ret.

BT har væ­ret i kon­takt med An­ders Bård Lar­sens bror via sms, hvor han skri­ver:

’ Hver­ken jeg el­ler an­dre i min fa­mi­lie har på nu­væ­ren­de tids­punkt lyst til at ud­ta­le os.’

Has­san Bou­rou­ih og hans ko­ne hå­ber, de kan få ta­get for­æl­dre­myn­dig­he­den fra An­ders Bård Lar­sen. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.