Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et: Ri­si­ko for bo­lig­bob­le

BT - - NYHEDER - Pe­ter Nyholm BNB

BO­LIG­BOB­LE

Det ser ge­ne­relt godt ud med bo­lig­pri­ser­ne, og det kan ses i al­le re­gio­ner af Dan­mark. Pri­ser­ne er dre­vet op af den me­get la­ve ren­te, samt sti­gen­de ind­kom­ster og be­skæft igel­se.

Så­dan ly­der den

po­si­ti­ve mel­ding om ud­vik­lin­gen på det dan­ske bo­lig­mar­ked fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et i den se­ne­ste Øko­no­misk Re­de­gø­rel­se 2015, som net­op er off ent­lig­gjort.

Men der er og­så grund til be­kym­ring. Det er de pri­mært de kø­ben­havn­ske bo­lig­pri­ser, som stik­ker af.

’ Det er dog især pri­ser­ne på ejer­lej­lig­he­der i de stør­re by­er, navn­lig København, der er ste­get vold­somt over det se­ne­ste år. Det gi­ver an­led­ning til skær­pet år­vå­gen­hed, da en læn­ge­re pe­ri­o­de med hø­je pris­stig­nings­tak­ter øger ri­si­ko­en for en bo­lig­bob­le, « ’ skri­ver Fi­nans­mi­ni­ste­ri­ets em­beds­mænd i re­de­gø­rel­sen.

Der­med til­slut­ter de sig en sti­gen­de be­kym­ring for net­op bo­lig­mar­ke­det. 7300 dan­ske bo­li­ge­je­re kan ha­ve købt for dyrt de se­ne­ste kvar­ta­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.