Det sag­de præ­sten i kir­ken

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

BE­GRA­VEL­SE

Sog­ne­præst Jo­han­nes H. Chri­sten­sen holdt ta­len ved Ha­rald Ni­el­sens be­gra­vel­se.

Her kom han ind på det næ­re for­hold, der ken­de­teg­ne­de Ha­rald og Ru­di Ni­el­sen.

» I me­re end 50 år hav­de Ha­rald en fast for­ank­ring i Ru­di og hun i ham. Da de mød­tes, blev de et næ­sten iko­nisk par, så po­pu­læ­re og be­un­dre­de af al­le, så pæ­re­dan­ske som tæn­ke­ligt: Den un­ge, kæk­ke, gla­de fre­de­riks­hav­ner- dreng med smile­hul­ler­ne og den un­ge, smuk­ke, blon­de, pi­ge­li­ge Ru­di, så lys som rav, « sag­de præ­sten.

Som fod­bold­spil­ler nå­e­de han dog al­li­ge­vel at stå over for man­ge store stjer­ner. Bl. a. en af ti­dens stør­ste stjer­ner, bra­si­li­an­ske Pelé. Mø­det med Pelé gik hel­ler ik­ke uno­te­ret hen i ta­len.

» I vin­du­et hos glar­meste­ren på Or­d­rup­vej står der i dis­se da­ge et fo­to­gra­fi, hvor Pelé og Ha­rald Ni­el­sen hil­ser på hin­an­den. Det ser ud som om, det er Pelé, der er mest stolt over hånd­tryk­ket. Og med god grund, « be­gynd­te ta­len.

Da Ha­rald og hu­stru­en Ru­di Ni­el­sen valg­te at si­ge ’ ja’ til hin­an­den an­den gang i 2013 i fo­bin­del­se med de­res guld­bryl­lup, for­tal­te Ha­rald Ni­el­sen præ­sten Jo­han­nes H. Chri­sten­sen om sin di­ag­no­se:

’ Ja, jeg kun­ne jo ik­ke gø­re an­det end at gå ud i ha­ven og læ­ne mig op ad et træ og græ­de, for det kun­ne jeg jo ik­ke by­de Ru­di’, skal Guld- Ha­rald ha­ve sagt til præ­sten.

Ben­hård for­ret­nings­mand

Jo­han­nes H. Chri­sten­sen kom og­så ind på, at der bag smilet gem­te sig en ben­hård for­ret­nings­mand.

» Ha­rald kun­ne og­så væ­re hård og barsk, hård i en fod­bold­kamp, hvis han blev foru­lem­pet, og barsk i for­hand­lin­ger, ik­ke mindst om kon­trak­ter, hvor det i 1967 lyk­ke­des ham at bli­ve ver­dens hø­jest be­tal­te fod­bold­spil­ler med en over­før­sels­kon­trakt på en halv mil­li­on li­re. «

Læs me­re næ­ste si­de

Kir­ke­rum­met i Sko­vs­ho­ved Kir­ke var fyldt med blom­ster ved Ha­rald Ni­el­sens be­gra­vel­se i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.