De vi­ste Ha­rald

En lang ræk­ke kend­te dan­ske­re gav Guld- Ha­rald

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk da­lu@ sporten. dk Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk Stats­mi­ni­ster

BE­GRA­VEL­SE

Da­ni­el Re­mar En lang ræk­ke kend­te dan­ske­re var mødt op til fod­bold­leg­en­den Ha­rald Ni­el­sens be­gra­vel­se ved Sko­vs­ho­ved Kir­ke mandag.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen, Flem­m­ing Øster­gaard og Birthe Kjær. De var der al­le sam­men. Dan­marks spid­ser. Al­le vil­le ta­ge af­sked med fold­bol­di­ko­net Ha­rald Ni­el­sen, som sov stille ind 11. au­gust ef­ter læn­ge­re tids kræft­syg­dom.

Nor­malt er be­gra­vel­ser med gæ­ster fra det of­fi­ci­el­le Dan­mark for­be­holdt tid­li­ge­re stats­mi­ni­stre og dan­ske­re med en ele­fan­tor­den.

Men ved man­da­gens be­gra­vel­se duk­ke­de bå­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) og Fol­ke­tin­gets for­mand Pia Kjær­s­gaard ( DF) op.

Et or­dent­ligt men­ne­ske

Bå­de Lars Løk­ke og Pia Kjærs gaard gav Ha­rald Ni­el­sens en­ke, Ru­di Ni­el­sen, et knus ved kir­ken, da de an­kom til kir­ken.

» Han var et af de ra­re­ste, smi­len­de og or­dent­li­ge men­ne­sker. Jeg tror ik­ke, at man kan si­ge no­get dår­ligt om ham, « for­tal­te Pia Kjær­s­gaard, in­den hun gik ind i kir­ken.

Ha­rald Ni­el­sen hav­de til det sid­ste et ben in­den­for fod­bold­ver­den. Han var blandt an­det æres­med­lem i FC København, som han i be­gyn­del­sen af 1990er­ne var med til at etab­le­re.

Den tid­li­ge­re FCK- boss Flem­m­ing Øster­gaard var da og­så til ste­de i kir­ken, li­ge­som og­så fod­bold­kam­me­ra­ten Tom­my Tro­el­sen, bedst kendt fra Tipslør­dag, fulg­te sin kam­me­rat på hans sid­ste rej­se. Tom­my Tro­el­sen og Ha­rald Ni­el­sen spil­le­de beg­ge på det OL- lands­hold, der i 1960 tog sølv ved OL i Rom.

Un­der­holds- Dan­mark delt­og

Og­så un­der­hold­nings- Dan­mark tog del i be­gra­vel­sen. Keld Heick var der sam­men med sin hu­stru Hil­da.

» Vi spil­le­de fod­bold sam­men for tre­di­ve år si­den. Vi hav­de det rig­tig hyg­ge­ligt sam­men, og det ud­vik­le­de sig til et tæt ven­skab. Vo­res ko­ner blev og­så ven­ner, « sag­de Keld Heick. TV2s Ul­la Ter­kel­sen lær­te leg­en­den at ken­de, da hun la­ve­de et tv- pro­gram om ham, hvor hun fulg­te ham tilbage til Ita­li­en.

» Ef­ter fil­men fandt ita­li­e­ner­ne ud af, at Ha­rald var der, og så kom de lø­ben­de over til ham, og de om­fav­ne­de ham, « for­tal­te hun.

TIRS­DAG 25. AU­GUST 2015 Hil­da og Keld Heick hav­de tå­rer i øj­ne­ne, da de­res ven Ha­rald Ni­el­sen blev bå­ret ud i rust­vog­nen. Ru­di Ni­el­sen for­kla­re­de for ny­lig, at Ha­rald lyt­te­de til Keld og Hil­das dat­ter Anet­te Hei­cks mu­sik, kort før sin død. » Det vil rø­re min dat­ter at vi­de, at han hør­te hen­des mu­sik. Det rø­rer og­så mig. Men sam­ti­dig er det og­så me­get ty­pisk Ha­rald. Han var et føl­somt men­ne­ske, der el­ske­de dem, der var tæt på ham, « sag­de Keld Heick. Fo­tos: Tho­mas Lek­feldt og Si­mon Læs­søe

Lars Løk­ke Ras­mus­sen

gav Ha­rald Ni­el­sens hu­stru Ru­di Ni­el­sen et knus, da han an­kom til Sko­vs­ho­ved Kir­ke.

og hen­des mand Hen­rik Thorup har væ­ret sam­men med Ha­rald

og Ru­di Ni­el­sen ved man­ge sam­men­kom­ster. Blandt

an­det mød­te Ha­rald og Ru­di

op til Pia Kjær­s­gaards re­cep­tio­ner

på Chri­sti­ans­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.