Den sid­ste ære

D en be­gra­vel­se, der var en stats­mi­ni­ster vær­dig

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 25. AU­GUST 2015

Sol­bak­ken

In­ger Støj­berg

Stå­le Tom­my Tro­el­sen. Ha­rald og Tom­my bo­e­de på væ­rel­se sam­men, da de vandt sølv med OL- lands­hol­det i

1960. Den fol­kekæ­re san­ger Da­rio Cam­peot­to mød­te ’ Guld- Ha­rald’ i 1960er­ne. Ved run­de fød­sels­da­ge skul­le Da­rio Cam­peot­to al­tid syn­ge ’ O So­le Mio’. » Han el­ske­de den sang, og den skal jeg syn­ge her i dag til ære for ham. Så må vi se, om han og­så syn­ger med, « for­tal­te Da­rio Cam­peot­to uden for kir­ken. Flem­m­ing Øster­gaard an­kom tid­ligt til Sko­vs­ho­ved Kir­ke. Ha­rald Ni­el­sen og Flem­m­ing Øster­gaard haft en fæl­les for­tid i FC København, som Ha­rald Ni­el­sen var med til at etab­le­re. Tid­li­ge­re ra­cer­kø­rer Thorkild Thyr­ring mød­te Ha­rald Ni­el­sen ved det år­li­ge vel­gø­ren­heds­løb Ra­cing Festi­va­len, der sam­ler pen­ge ind til Kræf­tens Bekæm­pel­se. » Jeg har dyb respekt for, at han in­de bag den ven­li­ge over­fla­de be­sad den hård­hed, du op­når, når du som 17- årig kom­mer til ud­lan­det og skal leve af pro­fes­sio­nel sport, « sag­de han. Ul­la Ter­kel­sen var med Ha­rald Ni­el­sen i Ita­li­en i for­bin­del­se med med 50 års- ju­bilæ­et for det ita­li­en­ske mester­skab, han var med til at vin­de for Bo­log­na. » Han var li­ge så ita­li­ensk som ita­li­e­ner­ne i for­hold til at værds­æt­te de go­de ting i li­vet, « min­de­des hun.

( V) mød­te op ved

kir­ken sam­men med sin kæ­re­ste Claus Jakob­sen, der ar­bej­der som PET- livvagt. » Jeg har kendt bå­de Ru­di og Ha­rald i man­ge år. Det er et par fan­ta­sti­ske men­ne­sker med nog­le

me­get store hjer­ter. Der­for vil Ha­rald og­så

bli­ve sav­net og mang­let af rig­tig man­ge, « lød det fra mi­ni­ste­ren.

FCK- træ­ner

mød­te og­så op ved man­da­gens be­gra­vel­se. Han

for­tal­te, at Ha­rald Ni­el­sen for­sat­te med at kom­me med si­ne syns­punk­ter om FCK’s

spil på ba­nen. » Jeg har få­et en del go­de indspark fra ham. Det var mest i min før­ste pe­ri­o­de i FCK som træ­ner. Da var han med til al­le ar­ran­ge­men­ter og fest­li­ge be­gi­ven­he­der og den slags, « sag­de

Stå­le Sol­bak­ken Lyt­te­de du så og­så til de råd, han gav dig? » Ja, det gør man al­tid. Jeg

lyt­ter al­tid til klo­ge mænd, « for­tal­te Stå­le

Sol­bak­ken.

In­te­gra­tions­mi­ni­ster

» Han var en fan­ta­stisk med­spil­ler, for­di han be­stil­te

no­get. Han var ik­ke ja­loux, men en rig­tig hold­spil

ler og score­de en mas­se mål, « lød det fra den gam­le fod­bold­ven

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.