Kun et mira­kel kan r

Den kvæ­ste­de ek­strem­cy­kel­ryt­ter An­ders Tes­gaard lig­ger i ko­ma ef­ter sin ulyk­ke. Ven­ner hå­ber og be­der til, at han våg­ner, men der skal et mira­kel til

BT - - NYHEDER - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

CYKELHELT

Nu er der kun én ting at gø­re: Fol­de hæn­der­ne og be­de til, at der sker et mira­kel. Så trist ly­der be­ske­den fra en af An­ders Tes­gaards næ­re ven­ner.

Den kvæ­ste­de ek­strem­cy­kel­ryt­ter be­fin­der sig nu på Re­gions­ho­spi­ta­let Sil­ke­borg, hvor han lig­ger i ko­ma. Han træk­ker vej­ret selv de fle­ste af døg­nets ti­mer, men er koblet til en re­spira­tor, der er klar til at as­si­ste­re.

» Det, vi kan gø­re nu, er at ven­te og hå­be. Jeg vil­le ger­ne kom­me med no­get po­si­tivt, men der er ik­ke no­get at for­tæl­le, « si­ger Mi­cha­el Pe­der­sen, nær ven af An­ders Tes­gaard og bror til ‘ mira­kel­tri­at­le­ten’ Ca­mil­la Pe­der­sen, der kom tilbage til li­vet ef­ter en liv­stru­en­de ho­ved­ska­de.

Den 25. ju­ni blev An­ders Tes­gaard kørt ned bag­fra un­der ek­strem­cy­kel­lø­bet Ra­ce Across Ame­ri­ca. Ved ulyk­ken fik han blandt an­det kra­nie­brud og læ­sio­ner i hjer­nen. Ef­ter fi­re da­ge i kun­stig ko­ma hav­de eks­per­ter­ne på ho­spi­ta­let i West Vir­gi­nia kon­trol over tryk­ket i hans hjer­ne.

Lig­ger helt stille

Si­den da har An­ders Tes­gaard be­fun­det sig i na­tur­lig ko­ma - krop­pens egen dva­le- til­stand. Eks­per­ter­ne på ho­spi­ta­let i Sil­ke­borg be­væ­ger hans led og sør­ger for, at han sta­dig har mo­bi­li­tet i krop­pen. Hå­bet er, at øvel­ser­ne kan ak­ti­ve­re no­get i kra­niets cen­tral­ner­ve­sy­stem. Ind­til vi­de­re for­gæ­ves. Mi­cha­el Pe­der­sen for­tæl­ler, at hans næ­re ven ba­re ‘ lig­ger helt stille med luk­ke­de øj­ne’.

» Han er ble­vet scan­net og må­lt med elek­tro­der for at se, om der er re­ak­tio­ner at spo­re. Uden re­sul­tat. Læ­gen sag­de til mig, at der ik­ke er no­gen po­si­ti­ve nyhe­der på An­ders’ kon­to li­ge nu. Det var ik­ke op­løf­ten­de at hø­re, « si­ger Mi­cha­el Pe­der­sen om de bruta­le fakta.

Den så­kald­te ‘ Glas­gow ko­ma­ska­la’ an­ven­des til at be- døm­me og be­skri­ve be­vidst­heds­ni­veau­et hos per­so­ner med ska­der på hjer­nen. Iføl­ge den er mu­lig­he­der­ne for, at An­ders Tes­gaard våg­ner op til et nor­malt liv, ik­ke store.

» Det sag­de de og­så om min sø­ster i sin tid. Så­dan kom det som be­kendt ik­ke til at gå. Men det står desvær­re lidt vær­re til med An­ders, « si­ger Mi­cha­el Pe­der­sen.

Fa­mi­lie spil­ler mu­sik

An­ders Tes­gaards far, bror og ven­ner kan ik­ke gø­re an­det nu end at tro på mirak­let, for­tæl­ler han. Det sam­me mira­kel, der for knap to år si­den brag­te Ca­mil­la Pe­der­sen tilbage til li­vet. Si­den har hun vun­det bå­de VM og EM i tri­at­lon. Når fa­mi­lie og ven-

TIRS­DAG 25. AU­GUST 2015 ner - blandt an­dre Ca­mil­la Pe­der­sen - er på be­søg, sør­ger de for at spil­le vel­kendt mu­sik, for­tæl­le ‘ rø­ver­hi­sto­ri­er’ og rø­re hans ar­me og hæn­der. Alt sam­men for at sti­mu­le­re hjer­nen.

» Som læ­gen sag­de til os: Vi har set folk, der våg­ner fra ko­ma ef­ter et år og kom­mer tilbage til li­vet. Det er de små ting, vi hæn­ger vo­res håb på nu, « si­ger Mi­cha­el Pe­der­sen.

An­ders Tes­gaard er 41 år gam­mel og ar­bej­der til dag­lig som gym­na­si­e­læ­rer i Es­b­jerg. Han har to gan­ge tid­li­ge­re gen­nem­ført det 4.800 km lange cy­kel­løb Ra­ce Across Ame­ri­ca. Da han blev kørt ned, lå han på en respek­tind­g­y­den­de tred­je­plads.

Fo­to: Pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.