Kul­tur RI­CAR­DOS STJ

Træ­ne­ren strå­ler, men hver­ken fil­m­eks­per­ten el­ler fod­bold­nør­den

BT - - KULTUR - Ni­els Lind Lar­sen nll@ bt. dk

AN­MEL­DEL­SE

Dan­marks EM- tri­umf i ’ 92 er gjort af ægte even­tyr­stof. Fod­bold­lil­le­put­ten, der kom med på et af­bud. Spil­ler­ne, der blev hen­tet hjem fra sol­fe­rie. Og Faxe, der ram­te den li­ge i rø­ven og gjor­de det umu­li­ge vir­ke­ligt.

Den bur­de lig­ge li­ge til høj­re­be­net for en film­ma­ger, men li­ge net­op det er må­ske og­så ud­for­drin­gen. For hvor­dan ta­ck­ler man så­dan et styk­ke fol­ke­e­je?

Hvor­dan løf­ter man no­get, der al­le­re­de er en le­gen­de?

’ Som­me­ren ’ 92’ gør det for­sig­tigt. In­struk­tør Kas­per Bar­fo­ed sy­nes fuld af ær­bø­dig­hed over­for de hi­sto­ri­ske be­gi­ven­he­der, så hvad vi får, er hvad vi al­le­re­de ken­der. I en fik­tion med fløjls­hand­sker.

Det er klas­sisk sport­s­film li­ge ud ad lan­de­vej­en, fra modgang og mis­set kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring til løf­tet po­kal og glæ­de­stå­rer i slo­w­mo­tion. Men Bar­fo­ed kom­mer al­drig så tæt på lands­holds­spil­ler­ne, at dra­ma­et le­ver uden­for ba­nen.

Her er ske­ma­ti­ske epi­so­der med Kim Vil­forts ( Mik­kel Boe Føls­gaard) kræft­sy­ge dat­ter, der skal ska­be emo­tio­nel tyng­de. Med Bri­an Laud­rup ( Cyron Mel­vil­le), der er kruk­ken, som ik­ke vil in­d­ord­ne sig un­der Ri­car­dos sy­stem. Og med spra­de­bas­sen Jo­hn Faxe ( Es­ben Smed, ba­nens bed­ste), der slås med min­dre­vær­det. Men det er respekt­ful­de krads i over­fla­den. Der er gjort me­re ud af sku­e­spil­ler­nes fri­su­rer end af de­res replik­ker, og ko­mi­k­ken lig­ger pri­mært i gen­ken­del­sen.

I ste­det er væg­ten lagt på land­stræ­ner Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen, der ik­ke er blandt os læn­ge­re. Og det er må­ske et sted, hvor film­hol­det har kun­net bru­ge si­ne kre­a­ti­ve fri­hed uden at træ­de no­gen næv­ne­vær­digt over tæ­er­ne: Ved at gø­re hi­sto­ri­en om EM- hol­det til for­tæl­lin­gen om et mi­skendt træ­ner­ge­ni, der blev lat­ter­lig­gjort af pres­sen og vraget af DBU - Frits Ahlstrøm og Hans Bjerg Pe­der­sen er de store skur­ke her – men som sam­le­de spil­ler­ne og na­tio­nen, da det gjaldt.

Den gi­ver vi ger­ne Ri­car­do, men selv in­den­for fil­mens ram­mer bli­ver det lidt et po­stu­lat, at det skul­le væ­re land­stræ­ne­rens tak­ti­ske snil­de, der gav os EMgul­det.

Ul­rich Thom­sen ram­mer dog godt i rol­len som den stoi­ske træ­mand fra Ker­te­min­de, der ik­ke gav en bø­jet fe­mø­re for mo­der­ne be­gre­ber som co­a­ching.

Og Hen­ning Jen­sen er end­nu bed­re som lands­hol­dets evigt tå­l­mo­di­ge hold­le­der Kaj Jo­han­sen. Og så for­mår fil­men rig­tig fint at blan­de sku­e­spil­ler­ne på ba­nen med fod­bold­spil­ler­ne i de man­ge ar­kiv­klip, der er brugt gan­ske smart.

Dem bli­ver vi al­drig træt­te af. Mester­skabs­po­ka­len skin­ner sta­dig her 23 år ef­ter, men fod­bol­de­ven­ty­ret bli­ver ik­ke helt til fil­me­ven­ty­ret. Det er ’ Som­me­ren ’ 92’ for stiv til. Lidt for me­get fynsk bø­ge­træ, lidt for lidt hut­li­hut. Jeg er ik­ke ver­dens stør­ste Liverpool- fan, men in­tet slår, når fan­se­ne syn­ger. Jeg ser af og til CL- sej­ren mod Milan på youtube. Sta­te of the art fod­bold­fø­lel­se og pas­sion.

Den magi­ske ju­ni- af­ten i 1992, hvor Dan­mark vandt EM i fod­bold, hu­skes af man­ge. Men nye ge­ne­ra­tio­ner er kom­met til, og de har nu mu­lig­he­den for at få et ind­blik i de le­gen­da­ri­ske da­ge ved at se den nye film, ’ Som­me­ren ’ 92’, hvor Ul­rich Thom­sen har rol­len som Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen ( stort fo­to).

Fo­to: SF Film/ Pal­le He­de­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.