Kun få pletskud

Det er sjæl­dent vel­lyk­ket, når com­pu­ter­spil bli­ver til fi lm. ’ Hit­man: Agent 47’ for­sø­ger på tors­dag

BT - - KULTUR - Ja­cob Wendt Jen­sen jwj@ ber­ling­s­ke. dk

FILM PÅ SPIL

Man­ge fi lm bli­ver til spil, mens fær­re spil bli­ver til fi lm. Det er sim­pelt­hen langt svæ­re­re at dra­ma­ti­se­re et com­pu­ter­spil og gø­re det til en god fi lm, end det er at for­enk­le en fi lm og gø­re den til et spil.

Ik­ke de­sto min­dre er der tors­dag pre­mi­e­re på en ’ Hit­man: Agent 47’.

Mel­lem fi lmver­de­nen og com­pu­ter­spil ud­veks­les der tit­ler på kryds og tværs. I beg­ge ver­de­ner tje­ner man mil­li­o­ner af dol­lar på en suc­ces, og kan man for­vand­le et spil til en fi lm el­ler omvendt, er der oft e en stør­re ga­ran­ti for at få suc­ces, for­di man­ge men­ne­sker al­le­re­de ken­der nav­net – bran­det – og den ver­den man spil­ler i.

Let­te­re at få fi lm til at spil­le

Sa­gen er ba­re den, at det er let­te­re at for­enk­le en god fi lm og gø­re den til et godt spil, end det er at byg­ge et dra­ma ind i et com­pu­ter- el­ler vi­deo­spil og gø­re det til en god fi lm.

Se­ne­ste for­søg kan ses i bi­o­gra­fer­ne på tors­dag i form af ’ Hit­man: Agent 47’. Her spil­ler Ru­pert Fri­end ho­ved­rol­len som Agent 47, og det er ik­ke før­ste gang, com­pu­ter­spil­let ’ Hit­man’ er ble­vet til en fi lm. Al­le­re­de i 2007 kom ’ Hit­man’ med Ti­mo­t­hy Olip­hant i sam­me rolle.

Ul­rich Thom­sen fra Dan­mark hav­de og­så en min­dre rolle i fi lmen, der må­ske nok lig­ne­de com­pu­ter­spil­let, men den var som fi lm be­trag­tet for dy­ster og li­ge­gyl­dig til at eft er­la­de et bli­ven­de ind­tryk.

Trai­ler lover godt

Umid­del­bart ser det ud til at gå bed­re med den nye fi lm, der, at døm­me eft er trai­le­ren, lig­ner Ja­mes Bond på spe­ed. Agent 47 er ud­vik­let med en ge­ne­tik, så­le­des at han skul­le væ­re den per­fek­te dræ­ber­ma­ski­ne. Det er me­get be­lej­ligt, når han i fi lmen skal be­kæm­pe den or­ga­ni­sa­tion, der an­gi­ve­ligt i sin tid har væ­ret med til at ska­be ham.

’ Hit­man’ er op­rin­de­lig et dansk com­pu­ter­spil, skabt af IO In­te­ra­cti­ve i år 2000. Spil­let er ble­vet en ver­den­s­oms­pæn­den­de suc­ces og er si­den kom­met i me­re end en hånd­fuld va­ri­an­ter.

Med de man­ge bå­de kom­merci­el­le og kva­li­tets­mæs­si­ge fi asko­er i for­sø­ge­ne på at la­ve spil til fi lm, er det egent­lig for­bløff en­de, at man stæ­digt bli­ver ved i Hol­lywood.

Blandt fald­gru­ber­ne, når man la­ver spil til fi lm, er det fak­tum, at spil i for­vej­en lå­ner fra fi lmens ver­den, og når fi lme­ne så lå­ner tilbage, en­der man med en fl ad­t­rå­dt kli­ché i ste­det for no­get nyt.

Når man spil­ler com­pu­ter­spil, spil­ler man jo ba­re i lang tid, og i den tid skal ma­nuskript­for­fat­ter­ne til fi lme­ne fi nde på no­get, man kan få ti­den til at gå med. Og det du­er ik­ke ba­re at fyl­de hul­ler ud, for der skal væ­re hjer­te og hjer­ne med, når man skri­ver ma­nuskrip­ter til al­le slags fi lm, og det gæl­der og­så her.

FIL­MA­TI­SE­RIN­GER, FALD­GRU­BER OG FOR­VENT­NIN­GER

TIRS­DAG 25. AU­GUST 2015

An­ge­li­na Jo­lie er en af de vig­tig­ste grun­de til, at filmver­sio­nen af ’ La­ra Croft: Tomb Rai­der’blev en suc­ces. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.