Fra fj el­det til en ver­den af de­sign

BT - - NAVNE - Sig­ne Fer­s­lev Pe­der­sen sigp@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

50 I MOR­GEN

Han har til­bragt en stor del af sit liv i Nor­ge, men i slut­nin­gen af 1990er­ne vend­te Kim Weck­strøm Jen­sen hjem til Dan­mark og de­sign­virk­som­he­den Le Kl­int.

Eft er et par år som eks­port­chef blev han i 2001 som en del af et ge­ne­ra­tions­skift e sat i spid­sen som di­rek­tør, og dét har han væ­ret si­den.

Kim Weck­strøm Jen­sen er født i Van­ge­de og op­vok­set i Vær­lø­se. I 1983 blev han stu­dent fra Sø­borg Gym­na­si­um, og eft er et par år som ser­gent i for­sva­ret tog han nord­på, hvor det nor­ske fj eld trak.

Træ­ne­de eli­te­sol­da­ter

Næ­sten 10 år til­brag­te Kim Weck­strøm Jen­sen på fj el­det som ski­in­struk­tør og fj eld­gu­i­de, og han drev bå­de ski­cen­ter og en skisko­le, der dels ar­bej­de­de med turis­me, dels un­der­vi­ste kom­man­do­sol­da­ter i Nato- styr­ker­ne, når de skul­le læ­re om vin­te­r­over­le­vel­se. I nog­le år ar­bej­de­de han og­så tæt sam­men med Aar­hus Amtskom­mu­ne som ’ pro­blem­lø­ser’ for un­ge voldskri­mi­nel­le.

Da Kim Weck­strøm Jen­sen i 1995 kom ud for en ulyk­ke med bræk­ket ryg til føl­ge, var det tid til at si­ge far­vel til fj el­det. Han fi k job i det nor­ske fi rma Stok­ke, der især er kendt for Trip Trap­sto­le­ne. Her var han salgs­chef i Nor­ge, in­den han i 1998 blev hen­tet til Le Kl­int i Oden­se som eks­port­chef.

Lang vej til kon­to­ret

» Der er lang vej ned fra fj el­det til de­sign­ver­de­nen, men jeg gik til op­ga­ven med et me­get åbent sind og stor respekt for en – for mig – helt ny ver­den, « har Kim Weck­strøm Jen­sen sagt om kar­ri­e­reskift et.

Mo­ti­va­tio­nen til det dag­li­ge ar­bej­de fi nder Kim Weck­strøm Jen­sen i re­la­tio­ner og sam­ar­bej­det med de­sig­ne­re og kun­der, li­ge­som lys al­tid har haft en sær­lig plads i di­rek­tø­rens hjer­te. Lys over vin­ter­fj el­det, nord­ly­set – og nu funk­tio­nelt lys i de­sign­lam­per.

Kim Weck­strøm Jen­sen bor tæt på virk­som­he­den i Oden­se og er gift med san­ge­r­in­de og cre­a­ti­ve ma­na­ger Isa Dawn Whyte Jen­sen.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Kim Weck­strøm Jen­sen har sid­det i spid­sen for de­sign­virk­som­he­den Le Kl­int si­den 2001. In­den han kom til den fyn­s­ke virk­som­hed, var han godt pla­ce­ret i Nor­ge, hvor fjel­dets lys har haft en sær­lig til­træk­nings­kraft på dan­ske­ren, først som pi­ster­nes be­tvin­ger, si­den i mø­bel­virk­som­he­den Stok­ke. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.