Ro­bot­kri­gen

BT - - TV - SCI­EN­CE FI­CTION

Det er en stor dag for Sam, da han sam­men med sin far kø­rer til bil­hand­le­ren. Sam har gen­nem man­ge år spa­ret op til en bil, og hans f ar har lo­vet at læg­ge li­ge så me­get til. Val­get fal­der på en gul Chevy Ca­ma­ro af æl­dre da­to. Må­ske ik­ke by­ens smar­te­ste bil, men den er sej nok i en snæ - ver ven­ding, især når sko­lens lækre pi­ge, Mi­ka­ela, plud­se­lig står og har brug for et lift hjem. Sam er me­get glad for bi­len, så der­for kom­mer det og­så som et chok, da han en nat våg­ner op ved, at Ca­ma­ro’en for­svin­der med et drøn. Han er hur­tigt i tø­jet og for- føl­ger ty ve­ne, men en­der i ste­det for med at bli­ve s top­pet af en po­li­ti­bil, som for øj­ne­ne af ham for­vand­ler sig til en syv me­ter høj ro­bot! Ro­bot­ten vil ham ty de­lig­vis ik­ke no­get godt, men prø­ver at få ham til at af­slø­re et el­ler an­det, som Sam ik­ke rig­tigt for­står. Midt i det he­le duk­ker Mi­ka­ela op, og de to bli­ver red­det af Sams Ca­ma­ro, der og­så for­vand­ler sig selv til en gi­gan­tisk kam­pro­bot. Nu går sand­he­den op for Sam - det

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: er ik­ke en bil, han har købt, men en ro­bot i for­klæd­ning, der har til op­ga­ve at be­skyt­te ham. ( TV 2 Zulu)

Me­gan Fox som Mi­ka­ela og Shia La­Beouf som Sam i den ame­ri­kan­ske sci­en­ce fi ction- fi lm ” Trans­for­mers” fra 2007, der er in­spi­re­ret af det po­pu­læ­re le­ge­tøj Trans­for­mers fra 80’ er­ne.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.