PA­RIS BLI­VER BE­FRI­ET

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 71 år si­den 1944:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Uan­set hvad di­ne om­gi­vel­ser måt­te me­ne, så har du ik­ke den store lyst til at lyt­te til dem. Du har rent fak­tisk mest lyst til at væ­re ale­ne i dag. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du øn­sker en stør­re fri­hed i dit liv. Spørgs­må­let er dog, om du fø­ler den? El­ler er det sta­dig ba­re en drøm for dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan ik­ke kom­me udenom, at du bli­ver nødt til at si­ge nej til en per­son om­kring dig, hvil­ket ik­ke fø­les så let, men som er nød­ven­digt. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er gan­ske me­get fut og fart over da­gen i dag. Der er no­get, du er i fyr og fl am­me over, og der er ik­ke ti vil­de he­ste, som kan stop­pe dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan se frem til en dag, hvor no­get forun­der­ligt sker, som vil for­an­dre din må­de at an­skue en be­stemt per­son på, så glæd dig til det. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Månen på­vir­ker dit tegn og læg­ger der­med op til en dag, hvor di­ne fø­lel­ser spil­ler dig et puds. Du gør no­get sær­ligt om­kring di­ne hjem­li­ge for­hold. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du har en fø­lel­se af, at der fo­re­går no­get bag din ryg, el­ler at der er en per­son, som hol­der no­get hem­me­ligt for dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Det er dit ar­bejds­liv, som er i fo­kus i dag. Du går og har øn­sker om nog­le for­an­drin­ger el­ler for­bed­rin­ger, og det er en god dag til hand­lin­ger. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

54). ( Svær 94). ( Mid­del 35). ( Nem

De ty­ske be­sæt­tel­se­s­trop­per i Pa­ris over­gi­ver sig, in­den den fran­ske 2. ar­me­re­de di­vi­sion an­kom. Ef­ter­føl­gen­de fejre­de de ame­ri­kan­ske trop­pe be­fri­el­sen med march på Champs- Élysées. Pa­ris hav­de væ­ret besat af Na­zi­tys­kland si­den 22. ju­ni 1940.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.