AR­NE­SEN I HÅRD K

Frank Ar­ne­sen for­står godt, at Mor­ten Ol­sen valg­te at si­ge stop som dansk

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - IK­KE GODT NOK Da­ni­el Re­mar da­lu@ sporten. dk

DBU og di­rek­tør Claus Bretton- Meyer er kom­met dår­ligt fra start og har ik­ke op­t­rå­dt sær­lig godt over for den af­gå­en­de land­stræ­ner, Mor­ten Ol­sen.

Så­dan ly­der kri­tik­ken fra den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler, Frank Ar­ne­sen. Den nu­væ­ren­de sport­s­di­rek­tør har fulgt den nye DBU- le­del­ses ar­bej­de tæt som eks­pert hos Ka­nal 5, og Frank Ar­ne­sen er ik­ke im­po­ne­ret over den start, som især di­rek­tør Claus Bretton- Meyer har få­et.

Det for­tæl­ler Frank Ar­ne­sen i det­te in­ter­view i den græ­ske by The­s­sa­lo­niki, hvor han er sport­s­di­rek­tør i PAOK.

» Mor­ten Ol­sen tog den rig­ti­ge be­slut­ning ved at stop­pe, sy­nes jeg. Og­så at han gjor­de det på den må­de, som han valg­te at gø­re det på. Han var helt af­kla­ret ef­ter de ting, der er sket in­ter­nt. «

Kom­met dår­ligt igang

Det in­ter­ne spil om mag­ten i DBU har væ­ret be­skre­vet fle­re gan­ge det se­ne­ste hal­ve år. Det har of­te hand­let om, at DBUs nye le­del­se med di­rek­tør Claus Bretton- Meyer og for­mand Jes­per Møl­ler har pres­set land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen ud på et si­despor. Der var end­da an­tyd­nin­gen af en lu­ren­de fy­ring i et in­ter­view til Po­li­ti­ken. Den mang­len­de in­vi­ta­tion til den år­li­ge fod­bold­fest. Og an­sæt­tel­sen af nye nøg­le­me­d­ar­bej­de­re uden at ta­ge Ol­sen med på råd.

En si­tu­a­tion, som kul­mi­ne­re­de, da Mor­ten Ol­sen meld­te sin af­sked som land­stræ­ner ef­ter EM i 2016 ud for åben skærm.

» Jeg me­ner, at DBU har gjort det unød­ven­digt svært for sig selv, så­dan som de har op­t­rå­dt. Jeg tror og hå­ber, at de har lært af det. For når man ek­sem­pel­vis går ud og si­ger, at al­le kan bli­ve fy­ret, skal man alt­så li­ge vi­de, hvil­ken rolle man har, « si­ger Ar­ne­sen.

Det er især DBUs le­del­ses be­hand­ling af Mor­ten Ol­sen, som Frank Ar­ne­sen me­ner, har væ­ret un­der al kri­tik. Her har uni­o­nens di­rek­tør trå­dt ved si­den af, me­ner han.

» Claus Bretton- Meyer er num­mer et in­de hos DBU, og han har må­ske ik­ke ment det på den må­de, da han ud­tal­te, at Mor­ten Ol­sen selv­føl­ge­lig godt kun­ne bli­ve fy­ret. Men jeg tror, han har un­der­vur­de- ret si­tu­a­tio­nen, « si­ger Frank Ar­ne­sen, der og­så ser løn­kon­flik­ten med de dan­ske lands­holds­spil­le­ren som end­nu en dår­lig sag for DBU.

» De er kom­met dår­ligt i gang, sy­nes jeg. Og det er for mig sta­dig et stort spørgs­måls­tegn om, hvor­vidt Claus Bretton- Meyer blev godt rå­det i den pe­ri­o­de, « kon­sta­te­rer Frank Ar­ne­sen og hen­vi­ser til fy­rin­gen af DBUs man­ge­åri­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef Lars Be­rendt.

Fortje­ner or­dent­lig af­sked

Frank Ar­ne­sen an­er­ken­der, at det selv­føl­ge­lig er i DBUs go­de ret at vil­le fin­de en ny land­stræ­ner. Og­så selv om det be­ty­der, at Mor­ten Ol­sen stop­per ef­ter 16 år på po­sten. Så­dan er fod­bold. Men må­den var ik­ke i or­den.

» Og der­for sy­nes jeg det var godt, at Mor­ten selv gik ud og slog fast, at det alt­så er ham, der be­stem­mer, hvor­når han skal stop­pe. Det var det helt rig­ti­ge at gø­re, « si­ger Frank Ar­ne­sen.

Alt­så, ba­re for at for­stå det rig­tigt. Me­ner du, at Mor­ten Ol­sen ved at si­ge stop gjor­de, at si­tu­a­tio­nen ik­ke blev helt så uvær­dig for land­stræ­ne­ren, som den kun­ne væ­re ble­vet?

» Ja, helt rig­tigt. Og det har han hel­ler al­drig fortjent. Der er in­gen an­den per­son, som in­di­vi­du­elt har be­ty­det så me­get for dansk top­fod­bold som Mor­ten Ol­sen igen­nem de 130 år, DBU har ek­si­ste­ret. Der­for fortje­ner han en god af­sked, « fast­slår Frank Ar­ne­sen.

DBUs kom­mu­ni­ka­tions­chef, Jakob Høy­er, er ik­ke enig i Frank Ar­ne­sens kri­tik.

» Vi kan ik­ke gen­ken­de det bil­le­de, Frank Ar­ne­sen be­skri­ver her. Men der har væ­ret nog­le uhel­di­ge epi­so­der - ek­sem­pel­vis om­kring in­vi­ta­tio­nen til Dansk Fod­bold Award, som vi er rig­tig ke­de af. Vi op­le­ver nu, at vi har et godt sam­ar­bej­de med Mor­ten Ol­sen, der har ufat­te­lig stor fo­kus på de to me­get vig­ti­ge kva­li­fi­kai­tonskam­pe, « si­ger han.

Mor­ten Ol­sen ud­ta­ger i dag lands­hol­det til EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pe­ne mod Albanien og Ar­me­ni­en i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber. Frank Ar­ne­sen er me­get lidt im­po­ne­ret af den må­de, DBU har be­hand­let Mor­ten Ol­sen på.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ol­ses­en

TIRS­DAG 25. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.