’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Frank Ar­ne­sen

Mi­cha­el Laud­rup vil helt klart væ­re num­mer et. Og el­lers ved jeg ik­ke helt, hvem der kun­ne væ­re i Dan­mark

» Selv­føl­ge­lig vil det væ­re ide­elt, hvis det bli­ver en dan­sker. Selv­om al­le ta­ler en­gelsk i Dan­mark, er det godt at ha­ve den rig­ti­ge men­ta­li­tet og fø­lel­se af, hvor­dan man er i Dan­mark. Spørgs­må­let er så, hvad der er af kan­di­da­ter i Dan­mark. Der er Mi­cha­el Laud­rup, som dog ik­ke selv ser ud til at væ­re så be­gej­stret for at få job­bet. Men igen, han er dan­sker, han har ut­ro­lig me­get er­fa­ring og var den bed­ste fod­bold­spil­ler, Dan­mark har fo­stret, « si­ger Frank Ar­ne­sen.

På trods af at Mi­cha­el Laud­rup end­nu ik­ke selv har ud­trykt øn­ske om at bli­ve dansk land­stræ­ner, er ti­den nu den helt rig­ti­ge for ham til at ta­ge imod job­bet.

» Mi­cha­el Laud­rup er kom­met i en al­der nu, hvor man si­ger, at han kan kla­re et lands­holdsjob. I for­hold til de un­ge dan­ske træ­ne­re er det må­ske bed­re, at de kom­mer ud og får me­re er­fa­ring, « si­ger Frank Ar­ne­sen og fort­sæt­ter:

» Mi­cha­el Laud­rup vil helt klart væ­re num­mer et. Og el­lers ved jeg ik­ke helt, hvem der kun­ne væ­re i Dan­mark. Så skul­le man ta­ge en ung træ­ner som Kas­per Hjul­mand, som desvær­re ik­ke fik lov at vi­se sig i Mainz. «

Hvis ik­ke Mi­cha­el Laud­rup ta­ger imod et til­bud om at af­lø­se Mor­ten Ol­sen, fo­re­slår Frank Ar­ne­sen, at DBU ret­ter blik­ket mod en­ten Hol­land el­ler Tys­kland for at fin­de Dan­marks nye land­stræ­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.