’ RAMT PÅ ST

Kent Ni­el­sens co­me­ba­ck på Nord­jy­ske Are­na i Aal­borg end­te end­te i yd­my­gen­de OB- ne­der­lag på 1- 5

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NED­T­UR Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN

Det var en slu­kø­ret Kent Ni­el­sen, der straks eft er dom­mer Jakob Ke­hlets sid­ste fl øjt ha­ste­de ned i om­klæd­nings­rum­met.

I de fo­re­gå­en­de 90 mi­nut­ter hav­de han set sit nye OB­mand­skab bli­ve lam­me­tæ­vet 1- 5 af det AaB- hold, han i fj or gjor­de til bå­de dansk me­ster og po­kal­vin­der.

» Eft er så­dan en op­le­vel­se er man na­tur­lig­vis ramt på stolt­he­den. Det var jo ik­ke li­ge det, jeg på for­hånd hav­de drømt om, « sag­de Kent Ni­el­sen og til­fø­je­de med et skævt smil:

» Nord­jy­der er nor­malt ven­li­ge men­ne­sker. Men sjæl­dent har de væ­ret så ugæst­frie over­for mig. «

Eft er kam­pen ro­ste han AaB til sky­er­ne.

» De spil­ler en frem­ra­gen­de kamp. Men når det er sagt, er vi enormt skuff ede over bå­de re­sul­ta­tet og vo­res slap­pe for­svars­spil. «

Den tid­li­ge­re AaB- an­gri­ber An­ders K. Ja­cob­sen, der kom på ba­nen i an­den halv­leg, var hel­ler ik­ke til­freds med OBs ind­sats.

» Et stort ne­der­lag som det­te gør ek­stra ondt. Men hvad an­går mig selv, var det fi nt at væ­re tilbage i Aal­borg, og at til­sku­er­ne peb ad mig be­tød in­tet, « sag­de An­ders K. Ja­cob­sen.

OB- an­gri­be­ren Ras­mus Falk kald­te op­le­vel­sen for ’ yd­my­gen­de’.

» Vi blev skilt ad af et stærkt AaB- hold. Det kan ik­ke bort­for­kla­res, at de på da­gen var mar­kant bed­re end os, « sag­de han.

Ris­gård blev af­gø­ren­de

De 8.041 til­sku­e­re så midtbane- sli­de­ren Kas­per Ris­gård bli­ve kam­pens pro­fi l med to fuld­træff ere.

» Selv­føl­ge­lig er det dej­ligt at væ­re AaB- top­sco­rer i in­de­væ­ren­de sæ­son ( fi re mål, red.). Men jeg skyl­der alt­så og­så nog­le scor­in­ger fra sid­ste sæ­son, hvor jeg var knap så skarp for­an mål. Mod OB var vi fra start til slut bå­de ag­gres­si­ve og be­væ­ge­li­ge. Det gjor­de for­skel­len. Jeg er dog sik­ker på, at Kent Ni­el­sen nok skal få sat styr på OB- hol­det. Han er en knald­dyg­tig træ­ner, « sag­de Kas­per Ris­gård.

Sam­me hold­ning har Tho­mas Ene­vold­sen, der med sin fuld­træff er på ho­ved­stød i kam­pens ind­le­den­de fa­se sat­te gang i AaB- fe­sten.

» Kents kva­li­te­ter som træ­ner fejl­er in­tet. Vi var ut­ro­ligt gla­de for at sam­ar­bej­de med ham i Aal­borg. Han tro­e­de fuldt og fast på mi­ne kva­li­te­ter, selv da jeg i fj or var ska­det. At vi spil­le­de så godt mod OB skyld­tes i hvert fald ik­ke, at vi søg­te ’ hævn’ over, at han har for­ladt os, « sag­de Tho­mas Ene­vold­sen.

TIRS­DAG 25. AU­GUST 2015

BØR OB KØ­BE IND TIL DE­FEN­SI­VEN, IN­DEN TRANS­FER­VIN­DU­ET LUK­KER PÅ MANDAG?

Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen,

BTs fod­bold­kom­men­ta­tor

Det var ik­ke no­get glæ­de­ligt gen­syn for Kent Ni­el­sen, da OBtræ­ne­ren i af­tes blev sendt hjem fra mø­det med sit tid­li­ge­re hold, AaB, med et 1- 5- ne­der­lag.

Fo­to: Hen­ning Bagger Rent off en­sivt er OB et af Su­per­liga­ens fi re bed­ste hold. Men de­fen­si­ven sej­ler og er blandt liga­ens ab­so­lut dår­lig­ste. Det så vi ty de­ligt i aft es mod AaB. Kent Ni­el­sen har et mand­skab med frem­tid i, men uden at hand­le ind til for­sva­ret i lø­bet af de kom­men­de da­ge, får han ik­ke det me­ste ud af sin off en­siv. De­fen­si­ven vil gan­ske en­kelt ta­be li­ge så man­ge po­int, som off en­si­ven ska­ber. OB skal der­for til lom­mer­ne i jag­ten på mini­mum én mid­ter­for­sva­rer – og ger­ne fl ere for­stærk­nin­ger til bag­kæ­den. Sker det, kan OB få en rig­tig god sæ­son. El­lers lig­ner det en mid­ter­pla­ce­ring – el­ler rin­ge­re –

for de stri­be­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.