’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Kent Ni­el­sen

Eft er så­dan en op­le­vel­se er man na­tur­lig­vis ramt på stolt­he­den

Må­ske spil­le­de Ni­co­laj Thom­sen sin sid­ste kamp for AaB.

» Jeg har lyst til at kom­me af­sted til ud­lan­det i det­te trans­fer­vin­due, men ved ik­ke så me­get om mu­lig­he­der­ne, « sag­de han.

Hvor­vidt drøm­men bli­ver re­a­li­se­ret, må ti­den vi­se.

» Der er stor in­ter­es­se for ham. Der er dog in­tet kon­kret, jeg kan ud­ta­le mig om, « sag­de AaBs sport­s­di­rek­tør, der fastslog, at klub­ben ik­ke er nødsa­get til at sæl­ge for at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men.

I øv­rigt off ent­lig­gør AaB i dag sit hal­vårs­regn­skab. Det vil iføl­ge BTs op­lys­nin­ger vi­se, at man fort­sat vil ha­ve en egen­ka­pi­tal på cir­ka 90 mio. kro­ner, og at man for­ven­ter et års­re­sul­tat på mel­lem nul og mi­nus fem mio. kro­ner.

Med sej­ren ryk­ker AaB fra ni­en­de­plad­sen og helt op på an­den­plad­sen i Su­per­liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.