Thorup gi­der ik­ke hø­re me­re om Pu­sic- sag

» Han var lidt emo­tio­nel - og så­dan er det, « si­ger FCMs træ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DYS­SET NED Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk Fo­to: Claus Fi­sker

Sa­gen om Martin Pu­sic er iføl­ge FC Midtjyl­land­træ­ner Jess Thorup ude af ver­den. Den il­tre an­gri­ber og re­sten af trup­pen er vi­de­re i tek­sten, ly­der det fra Midtjylland.

Lør­dag for­mid­dag storme­de Martin Pu­sic ind på træ­ner Jess Thorups kon­tor. An­gri­be­ren var ra­sen­de. Ra­sen­de over mang­len­de spil­le­tid mod Sout­hamp­ton i tors­da­gens Eu­ro­pa League- op­gør. På mø­det med Thorup gik Pu­sic over stre­gen, og der blev råbt højt fra an­gri­be­rens si­de.

Thorup så der­for in­gen an­den ud­vej end at straf­fe Pu­sic og ude­la­de ham fra trup­pen, der skul­le spil­le mod Es­b­jerg da­gen ef­ter.

I går skul­le Pu­sic så stå sko­le­ret over for hold­kam­me­ra­ter­ne og und­skyl­de for sin op­før­sel. Og der­med er hi­sto­ri­en et over­stå­et kapitel iføl­ge Jess Thorup.

Du har før ar­bej­det med åben­mun­de­de spil­le­re uden nød­ven­dig­vis at bru­ge sam­me kon­se­kvens. Hvad gjor­de det her så uac­cep­ta­belt? Var det me­re at­ti­tu­den end or­de­ne?

» Du får sam­me svar, som jeg har sagt til an­dre me­di­er, der har væ­ret her i dag, og der har væ­ret man­ge. Hvad der i øv­rigt er sagt på det mø­de, hol­der jeg selv­føl­ge­lig mel­lem Pu­sic og mig. Som jeg har ud­talt før, og som vi har ud­sendt en pres­se­med­del­el­se om, har der væ­ret nog­le vær­di­er og hold­nin­ger, som ik­ke helt stem­te overens med de ting, vi står for. Og da det var så tæt på kam­pen, valg­te jeg at ta­ge kon­se­kven­sen af det. Ef­ter­føl­gen­de snak­ke­de vi sam­men om tin­ge­ne og blev af­kla­re­de om det. Han har væ­ret til træ­ning mandag, og alt er, som det skal væ­re. For mig er der in­gen sag. «

In­gen sag

Men hvor­for var det så uac­cep­ta­belt? Du si­ger hold­nin­ger og vær­di­er. Kan du ud­dy­be det? » Nej, det kan jeg ik­ke. « Hvad ud­lø­ste i di­ne øj­ne Pu­sic’ re­ak­tion?

» Det er in­gen hem­me­lig­hed, og det har vi og­så åbent skre­vet i pres­se­med­del­el­sen. Al­le spil­le­re vil for­hå­bent­lig ger­ne spil­le al­le kam­pe og samt­li­ge 90 mi­nut­ter. Så­dan fo­re­går det ik­ke al­tid, når man er i en top­klub med man­ge dyg­ti­ge an­gri­be­re, man kæm­per med. Skuf­fel­se har jeg det su­per fint med. An­det vil­le væ­re mær­ke­ligt, men når det be­gyn­der at bli­ve fru­stra­tio­ner, går det ud­over en selv, frem­tid og må­ske hol­det. Det er nog­le af de ting, vi har snak­ket om. Og det er Pu­sic jo helt med på. Han var lidt emo­tio­nel om­kring nog­le ting, og så­dan er det. «

Hvor­for var det nød­ven­digt for ham at und­skyl­de for­an hold­kam­me­ra­ter­ne?

» Jeg ved ik­ke, om det var nød­ven­digt. Vi hav­de et mø­de, som vi har hver ene­ste dag, og så rej­ste Pu­sic sig op og sag­de, at der var snak­ket ud om tin­ge­ne, og at der ik­ke var me­re i den sag. Spil­ler­ne hav­de jo og­så læst pres­se­med­del­el­se og hørt om det. Det var det ene­ste, der var i det. «

Men hvor­for skul­le han gø­re det?

» Nu ved jeg ik­ke, hvor læn­ge du har væ­ret i bran­chen, men der sker rig­tig man­ge ting i fod­bold­ver­de­nen store som små ting. Nog­le gan­ge rej­ser man sig op og si­ger, at der var no­get i det, el­ler at der ik­ke var no­get i det. For mig var det en lil­le, na­tur­lig ting, at han rej­ste sig op og sag­de, det var ude af ver­den. Spil­ler­ne tog det som en gan­ske na­tur­lig ting. Det er det sam­me, som hvis man kom­mer for sent, så rej­ser man sig vel og­så op og si­ger und­skyld. Jeg ved godt, I ger­ne vil la­ve en stor sag ud af det, men der er ik­ke rig­tig no­gen sag. Det er jeg ked af. «

FC Midtjyl­lands træ­ner, Jess Thorup, nedt­o­ner sit lør­dags­mø­de med Martin Pu­sic.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.