Rø­de tal i Par­ken

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PAR­KEN SPORT & EN­TERTAIN­MENT

- som står bag bl. a. FC København - fik et un­der­skud på 52,3 mio. kr. for årets før­ste seks må­ne­der. Det skyl­des først og frem­mest in­ve­ste­rin­ger i spil­le­re til net­op FCK. Trans­fer­regn­ska­bet i FCK vi­ser et un­der­skud for det før­ste hal­vår på 22 mio. kr. Det skri­ver fi­nans. dk Der­til kom­mer, at La­lan­dia ik­ke har gi­vet så stort et over­skud som ven­tet. Det hæn­ger bl. a. sam­men med om­byg­ning af cen­tret i Rød­by. Fit­ness. dk har sam­ti­dig gi­vet un­der­skud på 12 mio. kr. Da FCK for før­ste gang i ti år hel­ler ik­ke har ud­sigt til eu­ro­pæ­isk grup­pe­spil, har Par­ken Sport & En­tertain­ment valgt at ned­ju­ste­re for­vent­nin­ger­ne til årets sam­le­de re­sul­tat. Her for­ven­ter sel­ska­bet et sam­let un­der­skud på mel­lem 45 og 55 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.