Bay­er bej­ler

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Mar­tin­sen sporten@ sporten. dk Fo­to: AFP

WEI­TER?

TIRS­DAG 25. AU­GUST 2015

Bay­er Le­ver­ku­sen har sat et stort kryds ud for Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg.

Det skri­ver ty­ske Ki­ck­er.

Den dan­ske lands­holds­spil­ler skul­le væ­re en af kan­di­da­ter­ne til at afl øse chi­len­ske Char­les Arangu­iz, der smadre­de sin akil­les­se­ne i et træ­nings­uheld i sid­ste uge. Han er ude i he­le eft er­års­sæ­o­nen.

Schal­kes Max Meyer skul­le væ­re den an­den spil­ler, som Bay­er Le­ver­ku­sen- le­del­sen har ud­set sig som po­ten­ti­el afl øser. Der skul­le i så fald væ­re ta­le om en le­je­aft ale for re­sten af ka­len­der­å­ret.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg har over­ho­ve­det ik­ke få­et bun­des­liga- spil­le­tid i sæ­so­nens to før­ste kam­pe i det ek­stremt hår­de midt­ba­ne­sel­skab hos Bay­ern Mün­chen, hvor der ek­sem­pel­vis er ble­vet fuld spil­le­tid til nyind­køb­te Ar­tu­ro Vi­dal.

Me­re spil­le­tid

En ud­lej­ning vil ik­ke væ­re no­get nyt for den 20- åri­ge dan­sker. I for­å­ret blev han sendt til Augs­burg, hvor han slut­te­de sæ­so­nen af med mål og kva­li­fi ka­tion til Eu­ro­pa League.

Her­eft er vend­te han tilbage til Bay­ern Mün­chen for at kæm­pe sin chan­ce - ind­til vi­de­re uden me­get spil­le­tid.

Et even­tu­elt skift e til Bay­er Le­ver­ku­sen vil og­så kun­ne be­ty­de Champions Le­agu­e­fod­bold for am­bi­tiø­se Højb­jerg.

I mor­gen skal den ty­ske klub for­sø­ge at ven­de 0- 1 ude mod La­zio til en plads i grup­pe­spil­let i den af­gø­ren­de play- off - kamp, når ita­li­e­ner­ne kom­mer til BayAre­na i Köl­ner- for­sta­den Le­ver­ku­sen.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg kan væ­re på vej til Bay­er Le­ver­ku­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.