SER FREM TIL AT

Niki Zim­ling er helt klar eft er fl ere ska­der i Ajax og gi­ver s til de før­ste kam­pe den­ne sæ­son, og et skift e til Brøndby

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BRØNDBY- DRENG Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk NIKI ZIM­LING

Niki Zim­ling har si­den Mi­cha­el Laud­rups da­ge som træ­ner i Brøndby væ­ret den fortab­te søn, som de blå- gu­le fans har suk­ket ef­ter på midt­ba­nen.

En ung Niki Zim­ling kun­ne i Laud­rup- da­ge­ne ik­ke ham­le op med etab­le­re­de spil­le­re som Marcus Lantz, Martin Re­tov, Kim Dau­gaard og Ste­fan Sch­midt, og han tog kon­se­kven­sen og rej­ste til Es­b­jerg, hvor han blev en Su­per­liga- pro­fi l og lands­holds­spil­ler.

Her­fra fl øj han vi­de­re til stør­re desti­na­tio­ner end den jy­ske ve­st­kyst, men han har ik­ke glemt sin barn­dom­s­klub.

» Det er et styk­ke tid si­den, at der har væ­ret in­ter­es­se fra Brøndby - i hvert fald hvad jeg ved af. Men det er da klart, at hvis jeg en dag skal hjem igen, står Brøndby højt i kø­en på min li­ste. Det er der ik­ke no­gen tvivl om, « si­ger Niki Zim­ling og til­fø­jer:

» Jeg har sta­dig fø­lel­ser for Brøndby, og det har jeg al­tid haft . Det var der, jeg fi k min fod­bol­dud­dan­nel­se fra ung­doms­fod­bold til se­ni­o­r­fod­bold, og de har væ­ret med til at for­me mig he­le vej­en igen­nem, så det er klart, at jeg ger­ne vil kun­ne gi­ve tilbage og gø­re en god fi gur for klub­ben, hvis det en dag skul­le bli­ve en re­a­li­tet. »

» Jeg tog en chan­ce ved at skift e til Es­b­jerg i sin tid, og det gik hel­dig­vis rig­tig godt, men det kun­ne og­så væ­re gå­et den an­den vej. Jeg hav­de helst slå­et igen­nem i Brøndby først og så væ­re ta­get vi­de­re der­fra, men det er så­dan en gang imel­lem, at man må ta­ge et skridt tilbage for at ta­ge to el­ler tre skridt frem. Nu må vi se, om jeg ik­ke kan ven­de tilbage til Brøndby en dag, « si­ger han.

Stor suc­ces i Bel­gi­en

Eft er gen­nem­brud­det i Es­b­jerg har Niki Zim­ling, nu 30 år, væ­ret for­bi fl ere klub­ber, Udi­ne­se, NEC Ni­j­me­gen, Club Brug­ge, Ajax samt hans nu­væ­ren­de klub Mainz, som han skift ede til for 22,5 mio. kr. i be­gyn­del­sen af 2013. Da var den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler en før­ste­pri­o­ri­tet for Mainz eft er man­ge go­de præ­sta­tio­ner i Bel­gi­en.

Midt­ba­ne­spil­le­ren kom da og­så fl yven­de fra start i Bun­des­liga­en og etab­le­re­de sig hur­tigt på Mainz- hol­det i før­ste halv­sæ­son i for­å­ret 2013. Det sam­me var til­fæl­det eft er som­mer­pau­sen i Zim­lings før­ste sæ­son fra start i Mainz. Men så øde­lag­de en VM- kva­li­fi ka­tions­land­skamp mod Ar­me­ni­en den go­de sti­me.

» Jeg hav­de spil­let sæ­so­nens fi re før­ste Bun­des­liga­kam­pe fra start, da jeg lø­ber ind i nog­le pro­ble­mer med min ly­ske og skal be­hand­les i klub­ben. Der­for meld­te jeg fra til at spil­le den før­ste VM- k val i f i ka­tions­kamp mod Mal­ta, men jeg føl­te mig klar nok til at spil­le mod Ar­me­ni­en få da­ge se­ne­re, men kun­ne al­le­re­de i før­ste halv­leg mær­ke, at den ik­ke gik. Jeg var eft er­føl­gen­de ude i tre, fi re uger. Der­fra gik jeg en svær tid i mø­de i Mainz, « for­kla­rer Niki Zim­ling. for­ha­stet be­slut­ning at ta­ge til Ajax. For al­le par­ters si­de, for­kla­rer Niki Zim­ling, som har kon­trakt med Mainz i to år end­nu.

Ko­ster 15 mil­li­o­ner

Bun­des­liga- klub­ben har i den­ne sæ­son slet ik­ke ud­ta­get ham til de før­ste kam­pe, og i slut­nin­gen af ju­ni skrev den store ty­ske avis Bild, at Brøndby var in­ter­es­se­ret i at hen­te ham hjem, men at klub­ben ik­ke var vil­lig til at be­ta­le ty­sker­nes krav på cir­ka 15 mil­li­o­ner kro­ner.

» Jeg har ik­ke hørt om no­gen prislap. Jeg hav­de et mø­de med Mainz, in­den for­be­re­del­ser­ne gik rig­tigt i gang, og der var Mainz be­kym­ret for mi­ne ska­der osv., i og med jeg hav­de en del af dem i Ajax og­så. Men nu fø­ler jeg mig fy­sisk bed­re, end jeg læn­ge har gjort, og jeg vil ger­ne gi­ve det en chan­ce me­re her, in­den jeg ser mig om eft er no­get an­det. Jeg er ik­ke et se­kund i tvivl om, at jeg kan få suc­ces i Mainz. «

» Det har he­le ti­den hed­det sig, at Mainz ik­ke vil­le af med mig for en­hver pris. De ken­der mi­ne kva­li­te­ter og ved, hvil­ken spil­ler jeg er, når først det fy­si­ske er på plads. Og det må man si­ge, at jeg har få­et rig­tig godt styr på nu. Jeg er klar til at ar­bej­de rø­ven ud af buk­ser­ne for at få chan­cen igen i Bun­des­liga­en, « si­ger Niki Zim­ling, in­den tan­ker­ne igen ven­der hen mod, hvor­når rin­gen skal slut­te, og han at­ter skal spil­le Su­per­liga­fod­bold.

» Det er svært at sva­re på, men jeg ser helt sik­kert mig selv kom­me tilbage in­den for en over­sku­e­lig frem­tid. Jeg kan ba­re ik­ke si­ge, om det skal væ­re nu el­ler om et, to el­ler tre år. Jeg er ik­ke en ty­pe, der ba­re gi­ver op, så ud­gangs­punk­tet er, at jeg bli­ver i Mainz og ta­ger kam­pen op. Så må vi se, hvor­dan det udar­ter sig. «

FØDT:

19. april 1985

KLUB­BER UNG­DOM:

AB 70, Tår­n­by Bold­klub, Fremad Ama­ger, Kjø­ben­havns Bold­klub

KLUB­BER SE­NI­OR

( kam­pe/ mål): Brøndby IF 2003- 05 ( 17/ 1) Es­b­jerg fB 2005- 09 ( 81/ 17) Udi­ne­se 2009- 11 ( 26/ 4) NEC Ni­j­me­gen ( lån) 2010- 2011 ( 5/ 0) Club Brug­ge 2011- 13 ( 36/ 2) Mainz 05 2013- ( 28/ 2) Ajax ( lån) 2014- 15 ( 9/ 0) Jong Ajax ( lån) 2014- 15 ( 3/ 1)

LANDS­HOLD:

U16 2000- 01 ( 5/ 0) U17 2000- 02 ( 23/ 4) U19 2003- 04 ( 12/ 1) U20 2004 ( 3/ 0) U21 2006 ( 5/ 0) Liga­lands­hold 2007- 08 ( 5/ 0) A- lands­hold 2008- ( 24/ 1)

TIRS­DAG 25. AU­GUST 2015

Niki Zim­ling læg­ger ik­ke skjul på, at han ger­ne vil spil­le for Brøndby igen. Fo­to: DPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.