’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Niki Zim­ling

Det er da klart, at hvis jeg en dag skal hjem igen, står Brøndby højt i kø­en på min li­ste. Det er der ik­ke no­gen tvivl om

På sid­ste dag af som­me­rens trans­fer­vin­due sid­ste år tog Niki Zim­ling så be­stik af si­tu­a­tio­nen i Mainz og skif­te­de på en etårig le­je­aft ale til Ajax Am­ster­dam, der så ham som er­stat­ning for Chri­sti­an Poul­sen.

» I de før­ste kam­pe i Ajax gik det rig­tig, rig­tig godt, og så li­ge plud­se­lig blev jeg sat lidt uden for, og jeg fi k ik­ke rig­tig no­gen for­kla­ring på hvor­for. Sam­ti­dig fi k jeg nog­le ska­der, og jeg kom ik­ke rig­tigt oven på igen. Så det var nok en blan­ding af det he­le, at det ik­ke gik, men jeg sy­nes selv, at det var en mær­ke­lig må­de, det blev ført igen­nem på. Set i baks­pej­let var det lidt en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.